Защита на дисертационен труд

  • Post by:
  • септември 25, 2019
  • Comments off

На 17. 10. 2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Молекулярна основа на нарушени  фертилни  функции  при  мъжа,  предизвикани от съвременни фактори на околната среда ” , представен от Мая Начева Попова, задочен докторант към сек. „Имуноневроендокринология”, ИБИР-БАН с научен ръководител проф. Росица Конакчиева, дбн.

Материалите по защитата на дисертационния труд са на интернет страницата на ИБИР (http://ibir.bas.bg).

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.