Защита на дисертационен труд

На 09.05.2022 г. от 15:00 ч. в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ при БАН, ще се проведе защита на дисертационен труд на тема:

„Влияние на новосинтезирани вещества от групата на метилксантините върху функционални показатели на мъжки гамети преди и след криоконсервация“, представен от докторант докторант Пламена Ставрева, секция: „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“, ИБИР-БАН по научна специалност „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4.

 

На базата на заповед на директора на ИБИР-БАН ще се проведе открито заседание на НЖ по процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ на тема:
„Влияние на новосинтезирани вещества от групата на метилксантините върху функционални показатели на мъжки гамети преди и след криоконсервация“, представен от Пламена Ставрева, докторант към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметитеия“.
Защитата ще се проведе на 09.05.2022 г. от 15:00 часа, в дистанционна форма, с осигурен онлайн достъп.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85470875660?pwd=NEJCK1lBdlZFbDNMQys4eEo2ckxWQT09

Meeting ID: 854 7087 5660
Passcode: 678351

 

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.