Защита на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова

На 28.09.2023 г. от 14:00 ч. в ИБИР „Ак. Кирил Братанов“- БАН, ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Клетъчно-специфична локализация и генна експресия на MAS1R, CD10, ACE, ACE2, KISS1 и KISS1R при жени с тумор на млечната жлеза“, представен от докторант Десислава Анкова, при секция „Имунобиология на размножаването“ по научна специалост „Физиология на животните и човека“, ш. 01.06.17, професионално направление „Биологически науки“, ш. 4.3, област на висше обазование „Природни науки, математика и информатика“ ш.4.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.