Д – р Мирослав Генов

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина от д-р Мирослав Генов, задочен докторант към сек. „Ембриобиотехнологии при животните и човека”, ИБИР – БАН .

Тема на дисертацията:

„Роля на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простатата във връзка с криотолерантността на сперматозоидите при вида Canis”,

Научeн ръководител: проф. д – р Мария Иванова, дссн

На основание чл.9 и чл.13 от Закона за развитие на академичния състав в РБългария /2010/, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на акдемични длъжности в Българска академия на науките и 77§ 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за развитието на академичния състав в РБългария/ДВ. бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г. /Правилник за изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” и решение на НС на ИБИР-БАН, Протокол № 90 от 16. 12. 2020 г.

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури, утвърдено с решение на НС на ИБИР – БАН (Протокол № 90/16. 12. 2020 г. и заповед на директора на ИБИР – БАН (№100 /18. 12. 2020 г.):

 

Вътрешни членове:

Проф. д – р Мария Иванова, дссн – ИБИР – БАН;

Доц. Елена Кистанова, доктор – ИБИР – БАН

Резервен член:

Доц. Десислава Абаджиева, доктор – ИБИР – БАН

Външни членове:

Проф. д – р Наско Василев, двм – Тракийски университет;

Проф. д – р Жеко Байчев, двмн- Лесотехнически университет;

Доц. д – р Пламен Георгиев, двм – Тракийски университет;

Резервен член:

Доц. д – р Станимир Йотов, двм – Тракийски университет

 Първо заседание на Научното жури  на 12. 01. 2021 г. от 11:00 часа – неприсъствено – чрез дистанционни електронни устройства.

3. Автореферат 

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

 

– Становища:

 

 

Дата на защита на дисертационния труд:  на ……………………………… г. от…………………………….часа в Заседателната зала на ИБИР – БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, 1113 София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.