Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – д-р Десислава Георгиева Градинарска, задочен докторант

Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – д-р  Десислава Георгиева Градинарска, специалист в сек. „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление  6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6  Аграрни науки и ветеринарна медицина от задочен докторант д-р Десислава Георгиева Градинарска, секция: ” Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите “, ИБИР-БАН

– на основание:

чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилника на ИБИР

– зачислен задочен докторант: д-р Десислава Георгиева Градинарска

специалност: ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”;

професионално направление  6.3 Животновъдство”;

област на висше образование 6  Аграрни науки и ветеринарна медицина.

Тема на дисертацията: „Спермално плазмени протеини – роля в репродуктивния процес  и нискотемпературното съхранение на сперматозоиди от кучета”,

Научeн ръководител: проф. д-р Мария Георгиева Иванова, дссн

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат  – тук.

 

Ход на процедурата:

1. Назначено научно жури:  Заповед  № 21/11.02.2019 г . на  директора на ИБИР –БАН. Утвърдено с решение на НС на ИБИР – Протокол № 77/07.02.2019 г.)

Външни членове:

Проф. д-р Жеко Байчев, двмн – Лесотехнически университет;

Проф. д-р Мая Игнатова, дссн – Селскостопанска академия;

Проф. д-р Наско Василев, двмн – Тракийски университет, Стара Загора.

 

Вътрешни членове:

Проф. д-р Мария Иванова, дссн (научен ръководител) – ИБИР – БАН;

Доц. Павел Рашев, доктор – ИБИР – БАН.

 

Резервни членове:

Доц. Диана Зашева, доктор – ИБИР – БАН;

Проф. д-р Янислав Илиев, двмн – Лесотехнически университет.

 

2. Първо заседание на научното жури – 18.02. 2019 г. от 14:00 часа.

Избран председател на научното жури: доц. Павел Рашев, доктор – ИБИР – БАН

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. д-р Жеко Байчев, двмн – Лесотехнически университет – тук.

Доц. Павел Рашев, доктор – ИБИР – БАН- тук.

– Становища:

Проф. д-р Мая Игнатова, дссн – Селскостопанска академия – тук.

Проф. д-р Наско Василев, двмн – Тракийски университет, Стара Загора –тук.

Проф. д-р Мария Иванова, дссн (научен ръководител) – ИБИР – БАН –тук.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.