Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ брой 22 от 10.03.2023 г. се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г., ИБИР-БАН обявява конкурс за една редовна докторантура по специалност 04.02.01 „Имунология”, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“.

Необходими документи:

• Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит) – изтегли ТУК
• Автобиография
• Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
• Медицинско свидетелство
• Свидетелство за съдимост
• Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
• Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева
• Приложена е и декларацията по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/2000 г. – изтегли ТУК

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 12.06.23 г. до 16.06.2023 г.
– по чужди езици от 19.06.23 г. до 23.06.2023 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността – средна оценка о писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г.

Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София
За контакти: тел.: 02 872 21 64; e- mail: office@ibir.bas.bg; hr-ibir@abv.bg

 

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.