Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност ” Ваня Младенова, редовен докторант

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина от Ваня Димитрова Младенова, редовен докторант към сек. „Имуноневроендокринология”, ИБИР – БАН .

 

Тема на дисертацията:  ’’Проучване върху митохондриалния статус в яйчници и епигенетични маркери в ооцити на суперовулирани мишки, получавали комбинирана биодобавка”.

 

Научeн ръководител: доц. Елена Кистанова, доктор

 

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 81 от 15.07.2019г.,

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури, утвърдено с решение на НС на ИБИР (Протокол № 81 от 15.07.2019 г. и заповед на директора на ИБИР (№ 89 /16.07.2019 г.):

Вътрешни членове:

1. Доц. Елена Кузминична Кистанова,доктор-ИБИР-БАН;

2. Доц. Павел Истилянов Рашев,доктор- ИБИР-БАН;

Резервен член:

Проф. Мария Георгиева Иванова,деен- ИБИР-БАН;

Външни членове:

1. Проф. Нина Недева Атанасова,дбн-ИЕМПАМ-БАН;

2. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова, -зам.председател на ССА;

3. Доц. д-р Станимир Ангелов Йотов-Тракийски университет,Ст.Загора;

Резервен член:

Проф. Радка Димова Недева-ЗИ-Шумен,

 Първо заседание на Научното жури  на 18.07.2019г. /четвъртък/ от 14,00 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН,гр.София 1113,бул.”Цариградско шосе” № 73, ет.2 .

3. Автореферат –тук

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. Нина Недева Атанасова,дбн-ИЕМПАМ-БАН – тук;

Доц. Павел Истилянов Рашев,доктор- ИБИР-БАН – тук.

– Становища:

Проф. д-р Мая Миткова Игнатова, -зам.председател на ССА – тук;

Доц. Елена Кузминична Кистанова,доктор-ИБИР-БАН – тук;

Доц. д-р Станимир Ангелов Йотов-Тракийски университет,Ст.Загора –тук.

Дата на защита на дисертационния труд:  на 25. 10. 2019 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИБИР – БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, 1113 София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.