Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” от Силвина Запрянова Запрянова

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” :

Научна специалност 01.06.23 „Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика от докторант  Силвина Запрянова Запрянова, самостоятелна форма на обучение, секция: „Имунология на репродукията“, ИБИР-БАН

– на основание:

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН и ИБИР-БАН

– зачислен докторант в самостоятелна форма на обучение:Силвина Запрянова Запрянова по специалност:Научна специалност 01.06.23 „Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика .

Тема на дисертацията: „ Роля на протеините на топлинния стрес в процесите на сперматогенезата и апоптозата”.

Научeн ръководител: доц. Павел Рашев

-разкрита със Заповед на Директора № 166/25.04.2017 г.

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат  – виж

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (28.03.2017 г, на основание на заповед № 116 от 10. 03. 2017 г. на Директора на ИБИР)

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№……/……………) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 166/25. 04. 2017 г.):

 

Външни членове:

Проф. Нина Атанасов (ИЕМПАМ-БАН)

Проф. д-р Ивета Коева (МУ- Пловдив)

Проф. Недка Трифонова (МУ- София)

Вътрешни членове:

Доц. Павел Рашев  (ИБИР-БАН)

Доц. Таня Димова  (ИБИР-БАН)

Резервни членове:

Доц. Милена Мурджева  (ИБИР-БАН)

Доц. Ралица Живкова  (МУ- София)

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. Нина Атанасов (ИЕМПАМ-БАН)

Доц. Таня Димова  (ИБИР-БАН)

– Становища:

Проф. д-р Ивета Коева (МУ- Пловдив)

Проф. Недка Трифонова (МУ- София)

Доц. Павел Рашев  (ИБИР-БАН)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.