Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” Марина Деянова Христова

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” :

Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4.

Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3.

Научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17

Редовна форма на обучение, секция: “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, ИБИР-БАН

– на основание:

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН и ИБИР-БАН

– зачислен докторант в редовна форма на обучение:Марина Деянова Христова по научна специалност „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика .

Тема на дисертацията: „Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволови клетки“

Научeн ръководител: доц. Пламен Тодоров, доктор

-разкрита със Заповед на Директора № ………………………..

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат  – виж

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация на дисертационния труд  (13.11.2017 г., на основание на заповед № …………………………. на Директора на ИБИР)

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 66/12.12.2017 г.) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 452/14. 12. 2017 г.):

 

Външни членове:

1. Акад. Богдан Николов Петрунов, дмн (НЦЗПБ)

2. Проф. дбн Росица Цвяткова Конакчиева (СУ – БФ)

3. Проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски (Тракийски у-т, ВФ)

 

Вътрешни членове:

1. Доц. д-р Бойко Атанасов Георгиев (ИБИР – БАН)

2. Доц. д-р Пламен  Тодоров Тодоров (ИБИР – БАН)

 

Резервни членове:

1. Проф. д-р Александър Борисов Златков, дф (Фарм. ф-т, МУ)

2. Доц. д-р Росен Георгиев Стефанов (ИБИР – БАН)

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

 – Проф., дбн Росица Цвяткова Конакчиева (СУ – БФ)

  Доц., д-р Бойко Атанасов Георгиев (ИБИР – БАН)

– Становища:

– Акад. Богдан Николов Петрунов, дмн (НЦЗПБ)

 Проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски (Тракийски у-т, ВФ)

– Доц. д-р Пламен  Тодоров Тодоров (ИБИР – БАН)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.