Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”- д-р Веселин Петров Василев

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност “

„Физиология на животните и човека”- шифър 01.06.17, професионално направление „Биологически науки” – шифър 4.3, област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”- шифър 4 от докторант  д-р Веселин Петров Василев,задочна форма на обучение, секция: “Имунология на репродукията”, ИБИР-БАН

– на основание:

чл. 9 и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН

* зачислен докторант в задочна форма на обучение: д-р Веселин Петров Василев

специалност:“„Физиология на животните и човека”- шифър 01.06.17, професионално направление „Биологически науки” – шифър 4.3, област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”- шифър 4 .

Тема на дисертацията: „ Проучване механизма на действие на отровата от двата подвида пепелянка Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis, биохимичната активност и ембриотоксичността при лабораторни животни ”.

Научeн ръководител: доц. Павел Рашев

-разкрита със Заповед на Директора №– /–.–.—- .

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат  – виж

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (09.03.2017 г, на основание на заповед № ……. от ……….2016 г. на Директора на ИБИР)

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№59/14.03.2017) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 122/16.0132017 г.):

 

Външни членове:

Проф. Евгени Кирацов (ИЕМПАМ-БАН)

Проф. Машенка Димитрова (ИЕМПАМ-БАН)

Проф. Янко Профиров(ЛТУ)

Вътрешни членове:

Доц. Павел Рашев  (ИБИР-БАН)

Доц. д-р Сорен Хайрабедян (ИБИР-БАН)

Резервни членове:

Проф. Марин Александров (ИЕМПАМ-БАН)

Доц. Таня Димова (ИБИР-БАН).

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

 Проф. Янко Профиров(ЛТУ)

 Доц. д-р Сорен Хайрабедян (ИБИР-БАН)

– Становища:

Проф. Евгени Кирацов (ИЕМПАМ-БАН)

 

Проф. Машенка Димитрова (ИЕМПАМ-БАН)

Доц. Павел Рашев  (ИБИР-БАН)

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.