Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” – Боряна Петкова

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование -„Природни науки, математика и информатика” ш. 4  от Боряна Петкова, редовен докторант към сек. „Молекулярна имунология”, ИБИР – БАН .

 

Тема на дисертацията:  ’’Изследване на имуномодулиращия цитокин IL- 10, в кръвната рециркулация и на майчино-феталната граница, при нормална и патологична бременност” .

 

Научeн ръководител: доц. Цветелина Орешкова, доктор

 

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ от ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 72/11.09.2018 г.

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 72/11.09.2018 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 373/12.09.2018 г.):

Външни членове:

  1. Проф. Искра Алтънкова, дмн /Б-ца Лозенец, МФ, СУ/;
  2. Проф. Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн /УМБАЛ „Свети Иван Рилски”, МА-София/;
  3. Проф. Стефка Делимитрева /Катедра Биология, МУ-София;
  4. Доц. Иванка Цачева /катедра Биохимия, БФ, СУ/.

Вътрешни членове:

1 . Проф. Сорен Хайрабедян, дбн / ИБИР-БАН/

Резервни членове:

1. Доц. Анастас Пашов /И-т по микробиология ,БАН;

2. Доц. Цветелина Орешкова / ИБИРИ-БАН/.

2. Проведено първо заседание на Научното жури  на 02.10.2018 г. от 11:00 ч.

3. Автореферат

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн

Проф. Сорен Хайрабедян, дбн 

– Становища:

Проф. Искра Алтънкова, дмн

Проф. Стефка Делимитрева 

Доц. Иванка Цачева

 

Дата на защита на дисертационния труд: 20. 12. 2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИБИР – БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, 1113 София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.