Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – асистент Елена Николаева Стоянова

Процедура за придобиване на образователна и научната степен  „Доктор” по научна специалност “Имуноогия”, шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 от задочен докторант асистент Елена Стоянова, Секция: ” Молекулярна имунология.”, ИБИР-БАН

 

– на основание:

* чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР

* доклад вх. № /10.01.2012 г.

* зачислен задочен докторант: Елена Стоянова, 

специалност:  Имунология, шифър 01.06.23, професионално  направление по шифър 4.3 – Биологични науки; област на висше образование по шифър 4- Природни науки математика.

Тема на дисертацията: „Получаване и характеристика на индуцирани плурипотентни стволови клетки”,

Научeн ръководител: доц. д-р Милена Мурджева

– разкрита със Заповед на Директора № / .

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат                                     – виж

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (03.06.2015)         – виж 

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№42/09.06.2015) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 211/10.06.2015 г.):

 

Външни членове:

чл. кор. Румен Панков (БФ-СУ)
проф. Магдалена Чорбаджиева (БФ-СУ)
проф. Румяна Миронова (ИМБ-БАН)

Вътрешни членове:
проф. Стефан Лолов
доц. Милена Мурджева (научен ръководител)

Резервни членове:
Доц. Биляна Николова (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН); доц. Цветелина Орешкова.

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

=  чл. кор. Румен Панков                    – виж

=  Проф. д-р Стефан Лолов, дм, дмн     – виж

 

– Становища:

=  проф. Магдалена Чорбаджиева         – виж

=  проф. Румяна Миронова                  – виж

=  доц. Милена Мурджева                   – виж

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.