Докладване на получените резултати по дисертационен труд на докторант Диана Манчорова

Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 51 от Правилника за дейността на ЦО на БАН и заповед на Директора на ИБИР-БАН

на 30.06.23г от 14.30 ч. в заседателната зала на ИБИР ще се проведе заседание на разширен секционен семинар за докладване на получените резултати по дисертационен труд на тема ,,Проучване върху механизмите за контрол на γδT-клетъчната цитотоксичност на майчино-феталната граница по време на имплантацията и ранната бременност при жената” от редовен докторант Диана Георгиева Манчорова към секция Имунобиология на размножаването, специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, професионално направление ш. 4.3. Биологически науки, област на висше образование – Природни науки, математика и информатика, ш.4.
Каним всички проявяващи интерес по темата!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.