Гл. ас. Десислава Абаджиева

ИБИР приключи процедура за придобиване на ОНС „доктор“

На основание чл. 9 и чл. 13  от  Закона за развитие на Академичния състав в Р България, ППЗРАСРБ,  Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и  заемане на академични длъжности в БАН и Решение на НС на ИБИР/ Протокол № 37/13.01.2015 г. ИБИР-БАН стартира процедура по защита на докторска дисертация  на тема „Оценка на ефекта на биологичноактивните хранителни добавки Spirulina platensis Bемохерб-Т върху репродукцията на  зайкини” представена  от Десислава Василева Абаджиева, задочен докторант към секция  „Ембриобиотехнологии при животните ”

На 11.03.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на ефекта от биологично активните хранителни добавки Spirulina platensis и Вемохерб-Т върху репродукцията на женски зайци”, представен от главен асистент  Десислава Василева Абаджиева, задочен докторант към секция „Ембриобиотехнологии при животните”

Научно жури за защита на докторска дисертация по ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина е в състав:

Вътрешни членове:

  1. Доц. Павел Рашев – ИБИР-БАН
  2. Доц. Елена Кистанова – научен ръководител, ИБИР-БАН

Външни членове:

  1. Проф. Лазар Козелов – Зам. председател на ССА
  2. Проф. Димо Пенков – Аграрен Университет гр. Пловдив
  3. Проф. Нина Атанасова – ИЕПМ-БАН

 Резервни членове:

Доц. Росен Стефанов – ИБИР-БАН

Проф. Емилия Райчева – ИЖН – Костинброд

Документи по процедурата:

Автореферат

Рецензия от проф. Нина Атанасова, дбн, ИЕМПАМ-БАН

Рецензия от доц. Павел Рашев, ИБИР-БАН

Становище от проф., д-р Лазар Козелов, Селскостопанска академия – София

Становище от проф. Димо Пенков, дсн, Аграрен университет – Пловдив

Становище от доц. Елена Кистанова, дб, ИБИР-БАН

Expert statement by Assoc. Prof. K. J. Teerds    (за преведена версия натисни тук)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.