Гл. ас. Деница Боянова Даскалова, доктор

АРХИВ: 

 

Конкурс, обявен в бр. 7/ 27.01.2015 г. на Държавен вестник

Научна специалност: “ 04.02.01. „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“, Професионално направление 6.3. „Животновъдство“, Област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

 

Кандидат по конкурса: Гл. ас. Деница Боянова Даскалова, доктор

 

Научно жури (утвърдено със заповед No. 89/11.03.2015):

1. Доц.  Пламен Тодоров, доктор- Председател- ИБИР- БАН

2. Проф. Любомир Найденов Кънчев, дбн – ЛТУ

3. Проф.д-р Михо Семков Михов, дссн – Рецензент

4. Проф. д-р Жеко Димитров Байчев, двмн – Рецензент – ЛТУ

6. Проф. Петя Димитрова Цветкова, дмн – ИБИР- БАН

5. Доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, доктор – ИБИР- БАН

7. Доц. д-р Тодор Николов Маринков, доктор  – ЛТУ

 

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата за конкурса

2. Списък с цитиранията

3. Справка за научните приноси

4. Информация за цялостната научна дейност

5. Рецензия на проф. д-р Жеко Димитров Байчев 

6. Рецензия на проф. Михо Семков Михов

7. Становище на доц.  Пламен Тодоров

8. Становище на проф. Петя Димитрова Цветкова

9. Становище на проф. Любомир Найденов Кънчев

10. Становище на доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян

11. Становище  на доц. д-р Тодор Николов Маринков

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 22 юни от 11:00 ч., в Заседателна зала на ИБИР-БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, гр. София.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.