Ваня Димитрова

Ваня Димитрова Димитрова – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването”, професионално направление ш.6.3 – „Животновъдство”, област на висше образование: 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ /Държавен вестник № 28 от 02.04.2024 г.

Заповед за научно жури по обявения конкурс № 47/28.05.2024 г./Протокол №127 от 28.05.2024 г.

 

Допуснат до оценка в конкурса: Ваня Димитрова Димитрова

 

Научно жури:

Вътрешни членове:
1. Доц. Деница Даскалова-Янакиева,дб – секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ – ИБИР-БАН
2. Доц. Росен Стефанов,дб – Лаборатория за анализи и техники в репродуктивната биология – ИБИР-БАН

Външни членове:
1. Проф. Мария Иванова
2. Проф. Запрянка Шиндарска – ВМФ, ЛТУ
3. Доц. Таня Иванова – ИЖН-Костинброд

Резервени членове:
Проф. Пламен Тодоров,дбн – ИБИР-БАН
Доц. Светослава Енева-Стойчева – ИПЖЗ-Троян, ССА

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.