Архив на обяви

Конкурс за академичната длъжност „Главен асистент“ – Юни 2020

г. На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 87/26. 05. 2020 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурси за:

                I. Академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4.

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ трябва да отговарят на следните условия:

                Условия за заемане на длъжността:

Академичната длъжност „главен асистент“ се заема само от лице, което отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ и притежава образователната и научна степен „доктор“, която за специалностите от регулираните професии съответства на обявения конкурс.

Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по член 19 от ЗРАСРБ.

                Документи за участие в конкурса:

1. Молба за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография по европейски образец.

3. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;

7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правинлника на Българска академия на науките.

Допуснат до оценяване в конкурса кандидат: Надя Емилова Петрова – Виж

Утвърден участник от НС на ИБИР – БАН – Надя Емилова Петрова

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.