Процедура Андрей Величков

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна
специалност
шифър
01.06.23; професионално направление 4.3. „Биологически науки“, област на висше
образование 4. „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 66 от
10.08.2021 г. , стр. 22.
– Заповед за научно жури по обявения конкурс № 113/12.10.2021 г./Протокол № 102 от
12.10.2021 г.
Допуснат до оценка в конкурса: Андрей Георгиев Величков
Научно жури:

Вътрешни членове:
Проф. Красимира Тодорова, дбн
Доц. д-р Велислава Терзиева

Резервен член:
Доц. Милена Мурджева

Външни членове:
Проф. д-р Искра Алтънкова, дмн (МБАЛ Лозенец)
Доц. д-р Екатерина Иванова-Тодорова (УМБАЛ Св. Иван Рилски)
Доц. д-р Анастас Пашов (институт по микробиология, БАН)

Резервен член:
Доц. Радослава Въжарова (МБАЛ Лозенец, МФ, СУ)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.