Конкурси за заемане на академична длъжност “Главен асистент”

Конкурси за академична длъжност “Главен асистент” по специалности “Имунология”, “Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването” и “Физиология на животните и човека”

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 125/12.03.2024 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР – БАН/ обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент”, обнародвани в Държавен вестник № 28 от 02.04.2024 г., по следните научни специалности:

  • „Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването“, професионално направление: ш.6.3 – „Животновъдство”, област на висше образование: 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ към секция „Имуноневроендокринология“ – 1 място;
  • „Физиология на животните и човека“, професионално направление: ш.4.3 – „Биологически науки“, област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“ към сецкия „Имунобиология на размножаването“ – 1 място;
  • „Имунология“, професионално направление: ш.4.3 – „Биологически науки“, област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“ към секция сецкия „Имунобиология на размножаването“ – ½ щат.

 

Кандидатите за длъжността подават в деловодството на ИБИР следните документи:

– заявление за участие в конкурса;
– автобиография;
– копие от диплома за придобиване на ОНС “Доктор”;
– автореферат на дисертацията за придобиване на ОНС “Доктор”;
– медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати – служители на ИБИР – БАН);
– свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати – служители на ИБИР – БАН);
– удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
– списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
– справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства,  пределени в този закон, в правилника за прилагането му и в правилниците на висшите училища или научните организации;

– електронен носител с всички гореизброени документи.

Срокът за подаване на документите е 03.06.2024 г. вкл.

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

За контакти: тел.: 02 8720018/ 02 8722164

e- mail: ibir@abv.bg; office@ibir.bas.bg

 

Допуснати кандидати след разглеждане редовността на подадените документи:

  1. Ваня Димитрова Димитрова – специалност “Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването” – процедура
  2. Марина Мартинова Александрова – специалност “Имунология” – процедура
  3. Десислава Петрова Анкова – специалност “Физиология на животните и човека” – процедура

 

Архив (приключили процедури)

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Радостина Петкова Цветанкова – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Илка Цветанова Цветкова-Иванова – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Милена Стефанова Костадинова – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Стефан Николов Манчев – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Антония Илиева Терзиева – Караиванова – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ – Десислава Георгиева Градинарска-Янакиева – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Главен асистент” – Цветан Стефанов Цветков – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Главен асистент” – Андрей Георгиев Величков – виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.