Академична кариера

 


Нормативни документи

1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.