• Научна експертиза

  Вижте научната работа на института през годините и по какви проекти работи в момента.

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Структура

  Вижте кой работи в института.

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Лаборатории

  Вижте всички лаборатории, с които разполага ИБИР-БАН.

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

История на ИБИР

Годината 1938 се приема като година на създаване на Института. Предврителната организационна и кадрова дейност на новосъздадения институт е свързана с името на проф. Георги Ненков, ръководител в този период на Катедра по хирургия към Ветеринарно-медицински факултет и Началник на Ветеринарно отделение при Министерството на земеделието и държавните имоти.

виж повече

Имунобиология на размножаването

В секцията се разработват основни проблеми, касаещи фактори и механизми контролиращи клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза в женската и мъжката репродуктивна система; идентифициране, характеристика и функционална активност на рецепторни и лигандни молекули участващи във взаимодействието между гаметите, както и имуно-ендокринна регулация на овариалната функция; регулаторни фактори и клетъчни механизми при имплантацията и бременността.

виж повече

Репродуктивни ОМИКс технологии

Цел на създаване на новата лаборатория:
Изследване на глобалните промени на геномно, транскриптомно и протеомно ниво, свързани с биологичните процеси в норма и патология на репродуктивната система, и свързаните с нея органи

виж повече

Секция Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите

Научно изследователската дейност на секцията е насочена към една от приоритетните програми на Българската наука, свързани с подобряване на качество на живота и живата природа, а именно: Биотехнологии, храни и здраве.

виж повече

Секция Ембриотехнологии при животните

Научната и приложна дейност на секцията е насочена към изучаване на репродуктивните проблеми на селскостопанските животни при естествено протичаща репродукция и разработване на методи и подходи за достигане на максимално използване на естествените им репродуктивни възможности; изследвания върху суперовулацията и синхронизацията на еструса между донори и реципиенти (крави, овце, кози, биволи)....

виж повече

Секция Молекулярна имунология

Научната тематика на секцията е насочена към проучвания върху автоимунни механизми при някои заболявания свързани с патология на репродуктивната система (ендометриоза, карцином на простата) и изследванията на тумор-специфични антигени и неоангиогенеза...

виж повече

Секция Имуноневроендокринология

Основната проблематика на секцията е съсредоточена върху фундаментални и фундаментално – приложни медико-биологични изследвания в научната специалност Физиология на Животните и Човека с акцент върху репродуктивното здраве и качество на живот.

виж повече

Библиотека

Библиотеката при Института по биология и имунология на размножаванто „Акад. К. Братанов” е създадена едновременно със създаването на института през 1938г. и съдбата й е неразривно свързана със съдбата на института, към който принадлежи.

виж повече

Структура

Институтът по Биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов" е основан през 1938 година. До сега Институтът  е признат в национален и световен мащаб като водещ с научните изследвания в областта на репродуктивната биология и имунология при животни и хора. Научната насоченост обхваща проучвания на клетъчни и молекулни механизми на биологичното разпознаване в репродукцията; изучаване на фактори и механизми, участващи в гаметогенезата, оплождането, имплантацията и бременността; изясняване на процесите на автореактивността и автоимунния отговор в репродукцията; разкриване на ролята на биомолекули и метаболитни процеси за съхранението и криоконсервация на репродуктивни тъкани и клетки (стволови клетки, сперматозоиди); разработване на биотехнологични подходи за изкуствено осеменяване, микроманипулации и ембриотрансфер при животни.

виж повече
34
JOURNAL ARTICLES
4.8
MILLION USD GRANTS RECEIVED
13
RESEARCH MEMBERS

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.