Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти

Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 65

Email: spashova@ibir.bas.bg

Шина Пашова-Димова

Главен асистент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция “Молекулярна Имунология“

Шина Пашова – Димова е главен асистент в Катедра “Mолекулярна имунология” на ИБИР-БАН, където основната й дейност e реализиране на изследователски идеи чрез планиране и провеждане на съответстващи експерименти. Основният и научен интерес е имунологичното активиране и имунните отговори към собствени и чужди молекулни структури, които могат да предизвикват отклонения в състоянията на имунната система: от толерантност до силна реактивност. Конкретен аспект на нейната настояща работа е изследването на съдържанието на хетерогенни автореактивни антитела в серума на жени в състояние на антифосфолипиден синдром и свързаните с него репродуктивни усложнения. В проект, ръководен от асистент Пашова, тази основна тема на ИБИР – репруктивно-обусловеният инфертилитет – се изследва чрез методите за високопроизводително секвениране и анализ на данни, чрез които нови биомаркери на антифосфолипидната реактивност, както и профилиране и прогнозиране на медиирани от антитела състояния на автоимунитет, настоятелно са търсени.
В началото на научното си развитие, изследователят участва в проект за изследване на антиген-представящите и регулаторни свойства на В-клетъчните субпопулации в контекста на способността им да активират антиген-специфични CD4 Т клетки. Този проект е разработен като докторска дисертация в тясно сътрудничество с Института по микробиология – БАН и е частично подкрепен от стипендия на EFIS за научен стаж и сътрудничество с INSERM U872, Center de Recherche des Cordeliers, Париж през 2012 г. Докторската теза „Антиген-представящи и регулаторни функции на В-клетъчни субпопулации ”беше защитена през 2015 г. пред изпитна комисия на ИБИР.
Шина Пашова има магистърска степен по „Генно и клетъчно инженерство“ от Софийски университет от 2009 г. и е член е на Българското дружество по имунология и EFIS и е автор в 10 научни публикации.

ID: 55194526900

Кариера

 1. Юли 2015 – до момента

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 2. Декември 2015

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. Декември 2013 – Юли 2015

  Асистент

  ИБИР-БАН
 4. Август 2010 – Юли 2013

  Биолог

  Университетска Педиатрична Болница, София
 5. Февруари 2009

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологичен факултет

Участие в проекти

 1. 2020
  Участник в проект "Search for ligands unblocking the innate immune response in cells infected with SARS-CoV-2 virus"
  ФНИ, ръководител: проф. Леандър Литов
 2. 2018
  Ръководител проект “Профилен анализ на антифосфолипидната антитялова реактивност при жени с хабитуални аборти”
  Фонд „ Научни изследвания“
 3. 2019
  Участник в проект "Сравнителна характеристика на геномни/екзомни спектри и антитяло репертоар при български пациенти с Алцхаймер, фронто-темпорална и неуточнена деменция"
  ФНИ, ръководител: проф. Драга Тончева
 4. 2019
  Участник в проект “Моделиране на натрупването на вторични метаболити чрез насочване на морфогенеза ин витро: получаване на растителни компоненти с потенциална противоракова активност от мурсалски чай, бял пелин и видове кантарион"
  ФНИ, ръководител: гл. асистент Калина Данова
 5. 2019
  "In vitro 3D total cell guidance and fitness" – COST акция
  ФНИ, ръководител: доц. Милена Мурджева
 6. 2017
  Участник в проект "Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране"
  ФНИ, ръководител: доц. Милена Мурджева
 7. 2017
  "In vitro 3D total cell guidance and fitness" – COST акция
  ФНИ, ръководител: доц. Милена Мурджева

 • Ноември, 2020
  Награда за най-добър постер, второ място: ИгМ Игомни профили на пациенти с антифосфолипиден синдром, Юбилейна конференция по имунология 2020: „ 15 Години Българска Асоциация по Клинична Имунология“
  Българска Асоциация по Клинична Имунология
 • Март, 2017
  Награда за най-добър постер: Mimotope Arrays for Antibody Profilling, 70 years the Stephan Angeloff
  Institute of Microbiology at the Bulgarian Academy of Sciences

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.