Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Email: tmilachich@ibir.bas.bg

Таня Милачич

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите"

Доц. Таня Милачич има дългогодишен в областта на клиничната ембриология, асистираните репродуктивни технологии и научно-изследователска дейност. Нейните основни интереси са в областта на репродуктивната генетика. През 2010 година получава образователната и научна степен доктор по биология по научната специалност 01.06.05 „Ембриология“ с дисертация на тема: „Оценка на информативната стойност на генетичните и морфологични критерии за предимплантационна диагностика“. През 2009 става сертифициран старши клиничен ембриолог от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE); в периода 2011-2015 е Национален представител за България Committee of National Representatives (CNR) към ESHRE, младши депутат в Групата по специални интереси по Репродуктивна генетика (Special Interest Group – Reproductive Genetics – SIG RG) към ESHRE, 2011- 2012; Старши депутат е в Групата по специални интереси по Репродуктивна генетика (Special Interest Group – Reproductive Genetics – SIG RG) към ESHRE, 2013-2016. Лектор е в над 20 научни форума и конгреси в България и Европа. Преминала е 15 постквалификационни курса и специализации в страната и чужбина. Членството има в следните професионални и научни организации: Българска Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ) от 2001 година; European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) от 2001 г.; Sterility Society of Serbia and Montenegro (SSSM) от 2004г.; Special Interest Group (SIG) по Репродуктивна генетика (Reproductive Genetics-RG) към ESHRE от 2006г.; Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) consortium PGD към ESHRE от 2007г.; Bulgarian Association of Reproductive Human Embryology (БАРЧЕ-BARHE) от 2012г.; Alpha Scientists in Reproductive Medicine (ALPHA) от 2013г. Ръководител и научен консултант на дипломанти от катедрите по „Генетика“ и „Цитология, хистология и ембриология” към Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Рецензент на годишни абстракти към ESHRE и други, подадени за публикуване статии и материали, част от организационния комитет към БАСРЗ и участник като модератор в ежегодните конгреси на асоциацията.

Кариера

 1. Януари, 2021

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. Юли, 2010

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. Юли, 2000

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.