Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция „Имуноневроендокринология“ 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Call: +359 (0) 2 871 13 95 - вътр. 77

Email: ptaushanova@ibir.bas.bg

Паулина Таушанова

Главен асистент

ИБИР-БАН

Завършила е специалност „Биотехнологични процеси“- бакалавър и „Генно и клетъчно инженерство“ – магистър в БФ към СУ „Свети Климент Охридски“. През октомври 1992 г. е започнала кариерното си развитие в ИБИР „Акад. Кирил Братанов“ като биолог-специалист в секция “Имуноневроендокринология“. През 2009 г. е защитила докторска дисертация на тема: “Идентифициране, биохимична характеристика и физиологична рола на рецептори за мелатонин в първични и вторични имунни органи“ с научен ръководител – проф. Росица Конакчиева, научна специалност „Физиология на животните и човека“, шифър 01.06.17. От юни 2009 г. и понастоящем е главен асистент в секция „Имуноневроендокринологя“ . Участва като съавтор в 22 научни публикации на български и английски език, отпечатани в международни и национални списания с импакт фактор и реферирани. Участвала е в 23 научни форуми в България и чужбина. Има професионален интерес в областта на имунологията и репродуктивните биотехнологии.

Кариера

 1. Юни 2009 - до сега

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 2. Януари 2009

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. Септември, 1992

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

Професионален опит

 1. 2019 - 2021
  Участие в проект ННП „Репробиотех“
  ИБИР-БАН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.