Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Email: ktodorova@ibir.bas.bg

Красимира Тодорова

Професор, доктор по биология, доктор на биологичните научи

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Репродуктивни ОМИКс технологии"

Красимира Олегова Тодорова е ръководител на секция “Репродуктивни ОМИКс технологии”. Областите, в които има професионален опит и доказани във времето умения, са:

 • Планиране на изследователски направления и задачи, планиране и анализ на експерименти, продукция на изследователски ръкописи, редакторски умения;
 • Аналитични умения – статистика
 • Молекулярна биология – ДНК/РНК трансфекция, изолиране на РНК и ДНК, RT-qPCR, RT-PCR, рекомбинантни ДНК технологии, молекулярно клониране, дизайн на праймери, имуноблотинг
 • Имунологични техники – ELISA, конюгация на антитела, демаскиране на антигени, имунохистохимия
 • Клетъчна биология – клетъчни култури, изолиране на първични клетки, криопрезервация на клетъчни линии
 • Образни изследвания – конфокална резолюция с висока резолюция, епифлуоресцентна микроскопия, образни изследвания на живи клетки
 • Биофизични методи – флуоресценция, луминесценция, спектрофотометрия, УВ детекция, флуоресцентно основана диферецниална сканираща флуометрия.

В периода 2007 – 2008 г. участва и завършва програма за постдокторанти към Massachusetts General Hospital / Harvard Cutaneous Biology Research Center, Boston, USA . За придобиване на научна степен “Доктор на Науките” в ИБИР-БАН, разработва темата за: ”Генно-регулаторна мрежа между микроРНК-204, онкофузията TMPRSS2-ERG и транскрипционни фактори със значение за метастазирането“. При защитата си за ОНС „Доктор“, научна специалност „Имунология“ (ш. 01.06.23), ИБИР-БАН, работи и пише върху дисертация на тема: „Изследване на биомаркери при простатен карцином с диагностична и терапевтична цел”. Дипломната работа, върху която работи за завършване на магистърската си програма, е на тема: „Индукция на хромозомни алтерации в слюнчените жлези на вида Glyptotendipes salinus причинени от оловен нитрат”, изработена в Институт по Зоология, Българска Академия на Науките (БАН), София.

Кариера

 1. Юли 2017

  Професор

  ИБИР-БАН
 2. Септември 2015

  Доктор на науките

  ИБИР-БАН
 3. Януари 2013

  Доцент

  ИБИР-БАН
 4. 2010

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 5. Декември 2006

  Доктор

  ИБИР-БАН
 6. 2000

  Магистър

  Биологически факултет, Софийски Университет „Климент Охридски“, София

Участие в проекти през последните 5 години

 1. 2021-2023
  ННП „Инте живо“
  Финансиран от Фонд Научни Изследвания към МОН
 2. 2021-2022
  “Изследване на прекомерната реакция на тъканите, опосредствана от инфламазомите, водеща до клинично тежка SARS-CoV-2 инфекция. Транслационен подход“
  Финансиран от Фонд Научни Изследвания към МОН
 3. 2019-2021
  Консорциумен проект със СУ „Св. Климент Охридски“ и ИБФБМИ – БАН за изграждане на Научна инфраструктура за „Клетъчни технологии в биомедицината“ (НИ КТБ) и интеграция с Европейската изследователска инфраструктура за транслационна медицина EATRIS, по програма за Национална пътна карта за научна инфраструктура
  Финансиран от МОН
 4. 2019-2021
  Ръководител проект: КП06Н33/4 - Системно биологично идентифициране на сигнални пътища подпомагащи избягването от имунния надзор, в карциномни клетки със стволови характеристики
  Финансиран от Фонд Научни Изследвания към МОН
 5. 2019-2021
  ННП „Репробиотех“
  Финансиран от Фонд Научни Изследвания към МОН
 6. 2019-2021
  Ръководител проект: КП06Н33/4 - Системно биологично идентифициране на сигнални пътища подпомагащи избягването от имунния надзор, в карциномни клетки със стволови характеристики
  Финансиран от Фонд Научни Изследвания към МОН
 7. 2017-2021
  Консорциумен проект с ИБФБМИ – БАН за изграждане на Научна инфраструктура за „Национален център по биомедицинска фотоника“ (НЦ БМФ) по програма за Национална пътна карта за научна инфраструктура
  Финансиран от МОН

Патенти и награди

 • 2020
  Патент за “МЕТОД И КИТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОНКОФУЗИОНЕН ПРОТЕИН”
  Изобретатели: проф. Красимира Тодорова, проф. Сорен Хайрабедян, Заявители: Красимира Тодорова, Сорен Хайрабедян, ИБИР-БАН
 • 2012
  100 Млади български учени – биографична енциклопедия
 • 2010
  Marquis Who’s Who in the World Award
 • 2009
  Marquis Who’s Who in the World Award

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.