Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти

Email: zasheva@ibir.bas.bg

Диана Зашева

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Доц. Диана Зашева работи в лабораторията за репродуктивни ОМИКс технологии в ИБИР-БАН. Професионалните й интереси и изследвания са свързани с патологичните промени в ракови клетки от тумори на репродуктивната система и търсене на нови възможности за третирането им в моделни системи.

Молекулни механизми на промени в раковите клетки при третиране.

Изследване на протеинов профил на различни обекти с цел изясняване на влиянието на различни условия върху експресията на протеини.

Владее молекулярно-биологични, имунологични, цитологични и молекулярно-генетични методи.

Проведени са лекторски курсове в проект за обучение на докторанти и пост докторанти на тема: “Апоптоза и тумори” и “Протеомният анализ като метод за изследване на различни обекти в различни условия”.

Има защитена докторска дисертация по специалност Генетика на тема: “Механизми на реверсия на инсерционни мутации на бактериални транспозони Tn5, Tn9 и IS1 в дрожди-захаромицети”.

Кариера

 1. Юли 2015

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. Март 2014

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 3. Януари 2006

  Биолог

  ИБИР-БАН
 4. 2004-2006

  Научен сътрудник

  ИМБ към БАН
 5. 1993

  Доктор

  Санкт-Петербургски държавен университет, Санкт Петербург, Русия
 6. 1981-1986

  Магистър

  Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, България

Участие в проекти

 1. 2020
  Ръководител проект “Потенциращ ефект на екстракт от Haberlea rhodopensis върху антитуморното действие на Бауман-Бърк протеазен ихибитор на моделна система метастатични клетъчни линии-карцином на гърдата”
  Фонд „Научни изследвания“
 2. 2013-2014
  Проект NBG 051PO001-3.3.06-0059, Развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, финансиран от Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Ръководител доц. Д-р Милена Мурджева
 3. 2009-2013
  Проект FP7-REGPOT-2009-1
  Координатор доц. Д-р Маргарита Моллова
 4. 2008-2010
  Проект по НАТО грант N982763 на тема «Mitotic Exit Regulatory Networks in Human Cells and Cаncer Development”
  Ръководител Д-р Ирина Александър, ИМБ, БАН
 5. 2006-2008
  Проект по грант NIZ73AO-111142 на тема «Drought Induced Leaf Protein Alterations in Wheat “, финансиран от фондация за научно сътрудничество между Източна Европа и Швейцария
  Ръководител Проф. Д-р Климентина Демиревска, ИФРГ към БАН
 6. 2006-2009
  Проект Л-1511/2005 "Експресия на нискомолекулни стресови протеини в човешка плацента и имунен отговор срещу тях при репродуктивни неуспехи"
  Ръководител Доц. Д-р Мария Стаменова за периода 2006-2009 год., финансиран от фонд "Научни изследвания"
 7. 2008
  Инфраструктурен проект N ДOO2-50/10.12.2008 по конкурс „Развитие на научна инфраструктура 2008”Изграждане на център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве”
  Ръководител доц. Д-р Маргарита Моллова -за период от две години, финансиран от фонд „Научни изследвания”

 • 2020
  Полезен модел: Aнтинеопластича комбинация, Рег. № 3969 U1
  1. Кирилова Аничина-Заркова, Николай Иванов Калоянов, Диана Йорданова Зашева

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.