Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 75

Email: dаbadjieva@ibir.bas.bg

Десислава Абаджиева

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Имуноневроендокринология"

Доцент Абаджиева е автор на повече 50 статии на български и английски език, голяма част от тях в международни списания с импакт фактор и SJR. Участва в международни научни форуми в страната и чужбина, като основна област на научните й изследвания са молекулярна биология, епигенетика, репродукция при животните, биохимия и  физиология. Защитава дисертационен труд на тема „Оценка на ефекта на биологично активните хранителни добавки Spirulina platensis и Bемохерб-Т върху репродукцията на зайкини“. Хоноруван преподавател е към Биологически факултет, СУ. Занимава се с научно-образователни програми и конкурси за ученици, подкрепени от МОН. Специализирала е във Факултета по физиологии на животните – Вагенинген Университет, Холандия, Факултета по анатомия на човека – Мартин Лутер Университет, Германия, Ветеринарно-медицински факултет – Университет Мурсия, Испания.

 

Участие в проект “Образование с наука" – виж повече

Кариера

 1. Юли 2018

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. Юни 2015

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 3. Maрт 2015

  Доктор

  ИБИР-БАН
 4. Февруари 2005

  Магистър

  Лесотехнически университет

Участие в проекти

 1. 2021-2023
  ННП “Интелигентно животновъдство”
  ИБИР-БАН
 2. 2018-2021
  ННП “Репробиотех”
  ИБИР-БАН
 3. 2016-2020
  Ръководител на ДСД-2/5/15 към БАН
  Въвеждане на съвременните методи от репродуктивната биология в образованието
 4. 2017-2019
  Ръководител на DM16/4 - NSF, MES
  Експресионен анализ на гени, отговорни за минерализацията на черупката на яйце, с локализация в матката на кокошки
 5. 2017-2019
  КОСТ Акция CA16119
  CellFit
 6. 2014-2018
  КОСТ Акция FA1403 – POSITIVe
  Индивидуални вариации в отговор на консумацията на биоактивни вещества от растителен произход
 7. 2015-2016
  ДКОСТ 01/15 -Epiconcept, FA1201
  Епигенетика и околната среда преди заплождането

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.