Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Email: d.daskalova@ibir.bas.bg

Деница Даскалова

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Деница Даскалова е доцент в секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”. Доктор на биологичните науки. Основната област и подобласти на научни интереси и изследвания са: репродуктивни биотехнологии, репродукция, криоконцеравация, протеомика, имунология, хистология, ембриология и др. От 2013 г. насам води упражнения по “Обща биология “, към катедра по „Цитология, Хистология и Ембриология“, Биологически факултет, към Софийски университет „Св. Климен Охридски.  Ментор е на проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – фаза 2“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Също така и на „Проект по оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси”, Проект BG051PO001-3.3.06-0059 Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България.

Кариера

 1. 2015

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. 2013

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. 2009

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 4. 2007

  Асистент

  ИБИР-БАН
 5. 2004

  Специалист-биолог

  ИБИР-БАН

Професионален опит

 1. 2014
  Специализация
  Poland, Olsztyn, University of Warmia and Mazury, Department of Animal Biochemistry and Biotechnology
 2. 2011
  Специализация
  Italy, Milan, University of Milan, Laboratory of Biomedical Embriology, Center for Stem Cell Research
 3. 2008
  Специализация
  Poland, Olsztyn, University of Warmia and Mazury, Department of Animal Biochemistry and Biotechnology

Участие в проекти

 • Ръководител Проект
  BG051PO001/3/3-05-0001 „Наука и Бизнес“
  МОН
 • Ментор Проект
  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“
  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 • Ментор Проект
  „Проект по оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси”, Проект BG051PO001-3.3.06-0059, Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии
  Европейския социален фонд и Република България
 • Участник в проект
  „Комплексен анализ на редки български породи овце – опазване и устойчиво използване” МУ-03/28
  Фонд научни изследвания, МОН
 • Научен консултант
  проект № ДФНП-1728, по „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти"
  БАН
 • Участник в проект
  Проект ReProForce,7-ма Рамкова програма на ЕС „Повишаване изследователския капацитет на българския „Институт по биология и имунология на размножаването„ ReProForce/ 245641
  ИБИР-БАН
 • Участник в проект
  Проект ''Протеомика на семиналната плазма от овен, нерез и куче във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от тези видове''
  Департамент по Биохимия и Биотехнологии при Животните, Университет на Вармия и Мазури, гр. Олщин, Полша и Институт по Биология и Имунология на Репродукцията-БАН, България, Проект по ЕБР
 • Участник в проект
  Проект EVAL – INNO Fostering Evaluation Competecles
  ИБИР-БАН
 • Участник в проект
  Проект за международно сътрудничество “Характеристика на фосфолипидната асиметрия в плазмената мембрана и ДНК-фрагментация на сперматозоиди при криоконсервация”
  ИБИР - БАН и Университета на Вармия и Мазури, Олщин, Полша

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.