• Institute of Biology and Immunology of Reproduction
   "Acad. Kiril Bratanov"

   • Events

    • Nov 10, 2020

    • Nov 2, 2020

    • Sep 28, 2020

    • Aug 3, 2020

    • Jul 20, 2020

    • May 4, 2020

   • Семинар в ИБИР-БАН с водещ - професор К.Търдс

    Nov 12, 2013

    На 26. 11.2013 от 14 часа в ИБИР-БАН в рамките на изпълнението на Дейност 4 по проект ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ BG051PO001-3.3.06-0059 ще се проведе семинар за подобряване уменията на младите специалисти за представяне на научните резултати в публикации и презентации. Семинарът ще се води от професор Катя Търдс от Вагенингенския университет, Холандия и ще обхваща две теми:

    - как да напишем публикация за списание с импакт фактор;

    - как да направим представянето на научните резултати на семинари и конференции достъпно, атрактивно и интересно за колегите.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата