• Гугъл търсене

       
    • Институт по биология и имунология на размножаването
      "Акад. Кирил Братанов"

      • Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020:

        16.08.2019

        На основание Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. и публикация в Държавен вестник бр. 63 от 9 август 2019, с. 116-120, ИБИР-БАН обявява конкурси за:

        (1)   редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една),

        (2)   редовна докторантура по специалност Физиология на животните и човека – 1 (една),

        (3)   задочна докторантура по специалност Физиология на животните и човека – 1 (една).

         

            Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: 13.08.2019 - 11.10.2019

        • Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността и чуждия език, по който кандидата ще държи изпит)
        • Автобиография
        • Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
        • Медицинско свидетелство
        • Свидетелство за съдимост
        • Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
        • Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

           

            Уведомяване за допускане до 18.10.2019

         

            Изпит по специалността – 02-06 декември 2019

            Изпит по чужд език – 09-13 декември 2019

           

            Класираните кандидати се зачисляват от 1.1.2020 г.

    Персонализирано търсене
    Мрежата
     
     
     
    Персонализирано търсене
    Мрежата