• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020:

    16.08.2019

    На основание Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. и публикация в Държавен вестник бр. 63 от 9 август 2019, с. 116-120, ИБИР-БАН обявява конкурси за:

    (1)   редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една),

    (2)   редовна докторантура по специалност Физиология на животните и човека – 1 (една),

    (3)   задочна докторантура по специалност Физиология на животните и човека – 1 (една).

     

        Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: 13.08.2019 - 11.10.2019

    • Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността и чуждия език, по който кандидата ще държи изпит)
    • Автобиография
    • Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
    • Медицинско свидетелство
    • Свидетелство за съдимост
    • Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
    • Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

       

        Уведомяване за допускане до 18.10.2019

     

        Изпит по специалността – 02-06 декември 2019

        Изпит по чужд език – 09-13 декември 2019

       

        Класираните кандидати се зачисляват от 1.1.2020 г.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата