• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021

    03.08.2020

     

    Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021

    На основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. и публикация на сайта на Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една) и по специалност Физиология на животните и човека- 1 (една). Държавен вестник бр. 68 от 31. 07. 2020 г., стр. 68 и заповед на Председателя на БАН

    № 119/16.07.2020 г.

     

    Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: 14.08.2020 - 14.10.2020

    • Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността и чуждия език, по който кандидата ще държи изпит)
    • Автобиография
    • Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
    • Медицинско свидетелство
    • Свидетелство за съдимост
    • Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
    • Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

     

    Изпитите ще се проведат:

    по специалността от 07.12.20г. до 11.12.2020 година

    по чужди езици от 14.12.20г. до 18.12.2020 година.

    Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

    Класираните кандидати се зачисляват от 01.01.2021 г.

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата