Членство в научни организации и получени награди

Членство в научни организации и получени награди

Членство в научни организации

1. Международен координационен комитет по имунология на репродукцията

2. Международна асоциация по репродуктивна имунология

3. Европейска асоциация по имунология на репродукцията

4. Международна асоциация за изследване на ранната бременност

5. Английска асоциация за проучвания върху фертилитета

6. Английска асоциация по ендокринология

7. Европейска група за изучаване на епифизната жлеза

8. Международна невроимунологична асоциация

9. Европейска асоциация по невроендокринология

10. Европейска асоциация за човешка репродукция и ембриология

11. Международна ветеринарна асоциация

12.  Световна ветеринарна асоциация за дребни животни

13.  Европейската ветеринарна асоциация за дребни животни

14.  Европейска асоциация за репродукция при дребни животни

15.  Европейска асоциация по репродукция при домашните животни

16.  Египетска асоциация по биволовъдство

17.  Египетска ветеринарна асоциация

18.  Българска медицинска академия

19.  Съюз на учените в България

20.  Българско дружество по репродуктивна имунология

21.  Българско дружество по имунология

22.  Българско дружество по физиология

23.  Българско научно дружество по биохимия и молекулярна биология

24.  Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве

25.  Българска асоциация по репродукция и ембриология

Експертна дейност

Хабилитирани лица от ИБИР са участвали като експерти към:

1. Експерт на Международна агенция за мирно използване на атомната енергия /МААЕ/, Виена /Л. Кънчев/

2. Гл. Координатор и Ръководител на българска група по линия на СИВ за ендокринологични проучвания и регулация на половия цикъл, 1979-1990г. /Л. Кънчев/

3. Научна комисия по Биологични и медикобиологични науки при ВАК /И. Кехайов/ 

4. Научна комисия по Животновъдство и ветеринарна медицина при ВАК /Л. Кънчев, Р. Георгиева/

5. Експертна комисия на МОН за Научни проекти – по Биология и по Животновъдство и ветеринарна медицина /Л. Кънчев, И. Кехайов,С. Кюркчиев /

6. Експертен съвет на центъра по биотехнология /И. Кехайов/ 

7. СНС по имунология на репродукцията при ВАК / всички ст. н. сътрудници на ИБИР/

8. СНС по микробиология вирусология и имунология към ВАК /Л. Кънчев, И. Кехайов, С. Кюркчиев/ 

9. СНС по молекулярна биология, биохимия и биофизика към ВАК /И. Кехайов С. Кюркчиев/ 

10. СНС по животновъдство към ВАК /Л. Кънчев/ 

11. СНС по ветеринарна медицина към ВАК /Л. Кънчев/ 

12. СНС по зоология към ВАК /И. Кехайов, М. Моллова/

13. СНС по физиология, патофизиология и фармакология /Л. Кънчев/

14. СНС по морфология, физиология и незаразна патология на животните при ВАК /С. Златарев, Д. Качева/

15. СНС по развъждане и селекция на селскостопански животни при ВАК /М. Моллова/

16. Членство в ОС на БАН /Л. Кънчев, И. Кехайов, Р. Георгиева, К. Ковачев, М. Моллова/  

17. Председател на Международен координационен комитет по репродуктивна имунология /Р. Георгиева/

18. Генерален секретар на Международна асоциация по имунология на репродукцията /Р. Георгиева/

19. Председател на Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, 2003-2006г. /С. Кюркчиев/

20. Представител за България в ESDAR /European Society for Domestic Animal Reproduction/ /Д. Качева/

21. Член на Управителен комитет към COST Action FA0602 /Д. Качева, Е. Кистанова/

22. Проблемен съвет по Медикобиологични науки към УС на БАН /М. Стаменова/

23. Проблемен съвет по Агробиологични изследвания към УС на БАН /Д. Качева, М. Кичева/

24. Участие в експертна група към Технологична платформа FABRE “Health, Welfare, Performance " на Европейския съюз /Д. Качева, Е. Кистанова/

25. Представител на България в Световна ветеринарна асоциация за дребни животни /WSAVA/ и Европейската ветеринарна асоциация за дребни животни /FECAVA /Б. Георгиев/

26. Основател и Гл. Редактор на списание Biologia et immunologia reproductionis, 1979-1987г. /К. Братанов/

27. Ченове на Редколегията на списание Biologia et immunologia reproductionis, 1979-1990г. /В. Вълчанов, В. Диков, Н. Банков, А. Савов/

28. Основател и Гл. Редактор на списание Ветеринарна медицина, 1990-2002г. /Л. Кънчев/

29. Зам. Гл. Редактор на списание Andrologia от 1993г. /Л. Кънчев/

30. Зам. Гл. Редактор на списание Biotechnology and Biology, 1991-1992г. /Л. Кънчев/

31. Член на Редколегията на списание Macedonian Journal of Reproduction от 1999г. /Л. Кънчев/

32. Главен редактор на списание Репродуктивно здраве, 2002-2006г. /С. Кюркчиев/

33. Член на Редколегията на списание Клетъчни комуникации и сигнализиране, от 2004г. /С. Кюркчиев/

34. Член на Редколегията на турското списание Имунология, от 2004г. /С. Кюркчиев/

35. Член на Редколегията на списание Клинично приложение на имунологията, от 2004г. /С. Кюркчиев/

36. Член на Редколегията на списание Ембриология от 2006г. /П. Тодоров, Р. Конакчиева/

37. Член на редколегия на списание Biotechnology in Animal Husbandry, Сърбия от 2005г. и Archiva Zootechnica от 2006г. /Е. Кистанова/

38. Председател на секция Имунология при СУБ /С. Кюркчиев/

39. Председател на секция Ветеринарна медицина и животновъдство при СУБ /Р. Георгиева, Д. Качева/

40.  Членове на Комисии към Министерство на земеделието и горите и към Национална ветеринарномедицинска служба за изготвяне Наредби, програми и за консултантска дейност в областта на репродукцията при животните /Н. Николов, М. Събев, Д. Качева/

41.  Член на Държавна изпитна комисия към Катедра по клетъчна биология, Софийски Университет /Р. Конакчиева/

42.  Член на Арбитражна комисия по конкурсни изпити към Медицински Университет, София /М. Стаменова/

Награди и отличия

Акад. Кирил Братанов – по-важни чуждестранни отличия

 • Медали – “Ломоносов” /1955г./, „Лазаро Спаланцани” /1964г./, „Бурне” /1967г./, “Мечников” /1971г./, “Вавилов” /1972г./, “Бауман” /1973г./, “Знание” /1973г./, “Сухе Батор” /1972г./, “Спаланцани” /1964г./, “Жолио Кюри” /1968г./, “Орден на Чехословашката селскостопанска академия” /1970г./, “Медал на Илинойския Университет, САЩ” /1970г./, „Мечников” /1971г./, „Сухе Батор-Монголия” /1972г./, „Луи Пстьор” /1978г./, “Почетен медал на Испанската Кралска Академия” /1980г./ и др.
 • Избран за член на: Френската Ветеринарна Академия /1971г./, Германската селскостопанска академия на науките /1971г./, Италианската Ветеринарна Академия /1973г./, Италианското научно дружество по ветеринарна медицина /1976г./, Турското дружество по гинекология и акушерство /1976г./, Белгийската Кралска Медицинска Академия /1979г./, Испанската Кралска Ветеринарна Академия /1980г./ и др.
 • На ІV Световен конгрес по имунология, Париж, м. юли 1980г. акад. К. Братанов е удостоен от Ръководството на Института “Луи Пастьор”с медал “Луи Пастьор” за неговите научни трудове в областта на имунология на репродукцията.
 • През 1986г. в Торонто, Канада акад. К. Братанов е избран за почетен Председател на Международната асоциацията по имунология на репродукцията.
 • На 6-ия Конгрес на Асоциацията във Вашингтон, 1995г., акад. К. Братанов е удостоен посмъртно с медал за заслуги за развитието в световен мащаб на научното направление “Имунология на размножаването”.

Вълчан Вълчанов

 • Орден “Кирил и Методи” I степен

Въло Диков

 • Орден “Кирил и Методи” II степен

Драгомир Загорски

 • Почетен знак “Почетен изобретател”

Никола Банков

 • Орден “Кирил и Методи” II степен

Рашко Прахов

 • Орден “Кирил и Методи” I степен

Стоян Дойчев

 • Орден “Кирил и Методи” I степен

Любомир Кънчев

 • Диплом за постигнати успехи в научноизследователската работа в областта на животновъдството

Ничо Иванов

 • Заслужил деятел на науката

Симеон Симеонов

 • Грамота и Награда от Съюза на научните работници в България, за постижения в областта на науката

Дано Данов

 • Медал “Климент Охридски”

Кольо Влахов

 • Медал “Климент Охридски”

Стоян Златарев

 • Почетен знак “За принос в техническия прогрес”

Иван Кехайов

 • Орден “Кирил и Методи” I степен
 • Грамота на Национален Фонд „Научни Изследвания” за проекта „Експресия и субклетъчна имунолокализация на артриален натриуретичен пептид в ендотелни и гладкомускулни клетки от аорта на човек”, 8-ма конкурсна сесия 1998 – 2001г.

Райна Георгиева

 • Орден “Кирил и Методи” I степен
 • Сребърен медал за Приноси в развитието на репродуктивната имунология от Международната асоциация по репродуктивна имунология, Рим, 1992г.
 • Медал “1300 Години България”
 • Златна “Diploma medici veterinarii” за Приноси в развитието на науката и ветеринарната медицина

Кольо Влахов, Димитрина Качева и Христо Караиванов

 • Награда от Немската и Чешката Академия на Науките за успешни разработки (от 1978г. до 1982г.) по проблемите на ембриотрансплантацията.

Маргарита Моллова, Мария Иванова, Мария Стаменова, Станимир Кюркчиев, Яна Пекницова

 • Награда за изнесен доклад на 1-ви Международен форум по репродуктивна имунология, Магдебург, 19-23 юни, 1990г.
 • Награда за изнесен доклад на Европейския конгрес по имунология на репродукцията, Рим, 28-29 октомври, 1999г.

Пламен Тодоров, Росица Конакчиева и колектив

 • Награда на МУ София “Signum Laudis” за заслуги в медико-биологичните науки, 2002г.

Димитрина Качева 

 • Награда (плакет) от Египетска Академия на Науките, Ветеринарен Факултет, Университет Кайро, 2004г.

Ивайло Ввангелов, Жулиета Динева, Георги Николов, Стефан Лолов, Мария Иванова

 • Научният комитет на “7th Royan International Research Awards” номинира публикацията „Антитела срещу гранулоза-лутеинни клетки и техните таргети при жени, включени в програма in vitro оплождане” за участие в конкурса за годишните награди „Научни изследвания в областта на Репродуктивната медицина”, 2005г.

Сорен Хайрабедян 

 • Грамота от СБУ за научни постижения, свързани с дисертационен труд на тема: „Изследвания върху експресията на ангиогенни фактори и туморни маркери при ендометриоза”, с ръководител ст.н.с.Iст. И. Кехайов, 2008г.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.