Десислава Градинарска – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна
специалност
ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина/Държавен вестник, бр. 87 от
19.10.2021 г. , стр. 124.
– Заповед за научно жури по обявения конкурс № 153/09.12.2021 г./Протокол № 103 от
07.12.2021 г.
Допуснат до оценка в конкурса: Десислава Георгиева Градинарска – Янакиева
Научно жури:

Вътрешни членове:
Проф. Стефан Лолов
Проф. Красимира Тодорова
Доц. Росен Стефанов – председател

Външни членове:
Проф. Васко Герзилов – АУ Пловдив
Доц. Антон Антонов – ТУ Стара Загора

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.