• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Събития

   • ИБИР - БАН, съвместно с Организационния комитет на МККИР ще проведе 15 - ти Международен симпозиум по имунология на репродукцията.

    14.02.2018

    Симпозиумът е организиран от:

    • Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (ICCIR)
    • Институт по биология и имунология на репродукцията "Акад. К. Братанов", Българска академия на науките (ИБИР-БАН)
    • Частна болница по гинекология и акушерство "Професор д-р Халил Ханс Донат", Магдебург, Германия
    • Медицински център "ReproBioMed"
   • На 17 януари 2018 г. от 15.00 ч. наш гост е Dr. David Vermijlen, от Института по медицинска имунология, Брюксел, Белгия, който ще изнесе лекция.

    05.01.2018

    На 17 януари 2018 г. от 15.00 ч.  наш гост е Dr. David Vermijlen,  от Института по медицинска имунология, Брюксел, Белгия, който ще представи лекция на тема:

    Имунната система в ранните етапи на живота: роля на γδ Т клетките

   • Посещение на учени от Египет в ИБИР-БАН

    14.12.2017

    Институт по биология и имунология на размножаването бе посетен от Prof.Dr.Omaima Kandil Prof. Dr. Ahmed Abdon от  Dept.of Animal Reproduction & A.I.,Veterinary Research Division, National Research Center в Dokki, Gizza, Cairo, Egypt  за работа по съвместен проект на тема "Подобряване на репроддуктивния потенциал на селскостопански животни чрез ембриобиотехнологии"

   • Защита на дисертационен труд

    13.12.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 18.12.2017 г. от 14:30 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 от задочен докторант Камелия Винкетова Петкова, научeн ръководител: доц. Цветелина Орешкова, доктор  секция: "Молекулярна имунология".

    Добре дошли!

   • Разширен секционен семинар

    06.12.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 11. 12. 2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен семинар на секция „Имуноневроендокринология” за докладване на резултатите на Мая Начева Попова, задочен докторант по научна специалност шифър 01.06.17 „Физиология на животните и човека“, професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на виеше образование - «Природни науки, математика и информатика» - шифър 4 по темата на дисертационния й труд: „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда”.

    Поканват се всички с интерес към темата!

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 05.12.2017 г. /вторник/ от 11.30 ч. в Заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на получените резултати по разработване на дисертационен труд на тема "Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при жените“ , представен от Антония Илиева Терзиева-Караиванова, редовен докторант към сек. „Имунобиология на репродукцията” по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика” ш. 4

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

     На 5 декември от 12 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертацията на Боряна Димитрова Петкова, редовен докторант  по научна специалност "Имунология", ш. 01.06.23 с работно заглавие "Изследване на имуномодулиращия цитокин ИЛ10 в кръвната циркулация и на майчино-феталната граница при нормална и патологична бременност" .

    Поканват се всички с интерес към темата!

   • Разширен секционен семинар

    23.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 5 декември 2017 г. от 11 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертационния труд на Милена Стефанова Костадиновазадочен докторант по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 на 01.01.2018 г.

    Тема на дисертационния труд:  „Взаимодействие между мезенхимни стволови клетки и туморни клетки”

    Поканата е към всички с интереси към темата на дисертационния труд.

   • Покана за семинар

    20.11.2017

    На 21 ноември 2017 г. от 15.30 ч. В Института по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” ще се проведе редовен семинар при следната програма...

     

   • Презентация на лекцията на проф. Elsisy

    17.11.2017

     С лекцията си проф. Gamal Elsisy представи най-новите постижения и предимства при събирането и замразяването на семенна течност от коне и стратегии за подобряване качеството на съхранената семенна течност.

          Презентацията на проф. Elsisy се публикувана тук. 

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата