• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Събития

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 05.12.2017 г. /вторник/ от 11.30 ч. в Заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на получените резултати по разработване на дисертационен труд на тема "Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при жените“ , представен от Антония Илиева Терзиева-Караиванова, редовен докторант към сек. „Имунобиология на репродукцията” по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика” ш. 4

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

     На 5 декември от 12 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертацията на Боряна Димитрова Петкова, редовен докторант  по научна специалност "Имунология", ш. 01.06.23 с работно заглавие "Изследване на имуномодулиращия цитокин ИЛ10 в кръвната циркулация и на майчино-феталната граница при нормална и патологична бременност" .

    Поканват се всички с интерес към темата!

   • Разширен секционен семинар

    23.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 5 декември 2017 г. от 11 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертационния труд на Милена Стефанова Костадиновазадочен докторант по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 на 01.01.2018 г.

    Тема на дисертационния труд:  „Взаимодействие между мезенхимни стволови клетки и туморни клетки”

    Поканата е към всички с интереси към темата на дисертационния труд.

   • Покана за семинар

    20.11.2017

    На 21 ноември 2017 г. от 15.30 ч. В Института по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” ще се проведе редовен семинар при следната програма...

     

   • Презентация на лекцията на проф. Elsisy

    17.11.2017

     С лекцията си проф. Gamal Elsisy представи най-новите постижения и предимства при събирането и замразяването на семенна течност от коне и стратегии за подобряване качеството на съхранената семенна течност.

          Презентацията на проф. Elsisy се публикувана тук. 

   • Висока оценка за проект "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти"

    16.11.2017

    В природонаучното направление бе избран проектът на ИБИР "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти". Същият бе оценен на високо ниво и лично акад. Ю. Ревалски изрази своята положителна оценка. 

   • Апробация на дисертационен труд

    07.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

            На 13.11.2017 г. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе апробация на дисертационния труд на Марина Христова, редовен докторант по научна специалност  01.06.17 ’’Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика”  4 на тема: "Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволови клетки".

            Каним всички интересуващи се, да присъстват!

   • Докторантски курс

    16.10.2017

    От 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г. в ИБИР - БАН ще се проведе докторантски курс на тема "Основни in vitro методи в репродуктивната биология".

    Ръководител: доц. д-р Росен Стефанов, доктор

   • Демонстрация на анализатор на клетъчен метаболизъм Seahorse XF

    02.10.2017

    Фирма Т.Е.А.М. ООД ще проведе демонстрация на апаратура за метабилитен анализ Seahorse XF, за което ИБИР ще бъде домакин.

    Ще имате възможността да участвате в демонстрация на анализатора Seahorse XFp, която ще бъде метаболитно фенотипизиране на клетки.

     

   • Младежка конференция в ИБИР

    12.09.2017

    Поколение с бъдеще!

    Проведената днес, 29.09.2017 г. младежка конференция  за ученици ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ В РЕПРОДУКТИВНАТА БИОЛОГИЯ, в изпълнение на проект Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти„ , №: ДСД-2, финансиран от БАН по ПМС347/08.12.2016 г. премина с голям интерес и високо ниво на представяне на участниците.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата