• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Събития

   • Презентация на лекцията на проф. Elsisy

    17.11.2017

     С лекцията си проф. Gamal Elsisy представи най-новите постижения и предимства при събирането и замразяването на семенна течност от коне и стратегии за подобряване качеството на съхранената семенна течност.

          Презентацията на проф. Elsisy се публикувана тук. 

   • Висока оценка за проект "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти"

    16.11.2017

    В природонаучното направление бе избран проектът на ИБИР "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти". Същият бе оценен на високо ниво и лично акад. Ю. Ревалски изрази своята положителна оценка. 

   • Апробация на дисертационен труд

    07.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

            На 13.11.2017 г. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе апробация на дисертационния труд на Марина Христова, редовен докторант по научна специалност  01.06.17 ’’Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика”  4 на тема: "Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволови клетки".

            Каним всички интересуващи се, да присъстват!

   • Докторантски курс

    16.10.2017

    От 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г. в ИБИР - БАН ще се проведе докторантски курс на тема "Основни in vitro методи в репродуктивната биология".

    Ръководител: доц. д-р Росен Стефанов, доктор

   • Демонстрация на анализатор на клетъчен метаболизъм Seahorse XF

    02.10.2017

    Фирма Т.Е.А.М. ООД ще проведе демонстрация на апаратура за метабилитен анализ Seahorse XF, за което ИБИР ще бъде домакин.

    Ще имате възможността да участвате в демонстрация на анализатора Seahorse XFp, която ще бъде метаболитно фенотипизиране на клетки.

     

   • Младежка конференция в ИБИР

    12.09.2017

    Поколение с бъдеще!

    Проведената днес, 29.09.2017 г. младежка конференция  за ученици ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ В РЕПРОДУКТИВНАТА БИОЛОГИЯ, в изпълнение на проект Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти„ , №: ДСД-2, финансиран от БАН по ПМС347/08.12.2016 г. премина с голям интерес и високо ниво на представяне на участниците.

   • Стипендии на Германската служба за академичен обмен и международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"

    12.09.2017

    Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени...

   • Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 - 2018 г.

    21.08.2017

    Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 - 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

    Кандидатствайте!

   • ПОКАНА - ПРОФЕСОРСКА ЛЕКЦИЯ

    26.07.2017

    "Биопринтиране - нов подход за създаване на биологични модели" - от проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн

     

   • ПОКАНА - ПРОФЕСОРСКА ЛЕКЦИЯ

    07.07.2017
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата