• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Събития

   • Защита на дисертационен труд

    13.12.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 18.12.2017 г. от 14:30 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 от задочен докторант Камелия Винкетова Петкова, научeн ръководител: доц. Цветелина Орешкова, доктор  секция: "Молекулярна имунология".

    Добре дошли!

   • Разширен секционен семинар

    06.12.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 11. 12. 2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен семинар на секция „Имуноневроендокринология” за докладване на резултатите на Мая Начева Попова, задочен докторант по научна специалност шифър 01.06.17 „Физиология на животните и човека“, професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на виеше образование - «Природни науки, математика и информатика» - шифър 4 по темата на дисертационния й труд: „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда”.

    Поканват се всички с интерес към темата!

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 05.12.2017 г. /вторник/ от 11.30 ч. в Заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на получените резултати по разработване на дисертационен труд на тема "Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при жените“ , представен от Антония Илиева Терзиева-Караиванова, редовен докторант към сек. „Имунобиология на репродукцията” по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика” ш. 4

   • Разширен секционен семинар

    28.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

     На 5 декември от 12 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертацията на Боряна Димитрова Петкова, редовен докторант  по научна специалност "Имунология", ш. 01.06.23 с работно заглавие "Изследване на имуномодулиращия цитокин ИЛ10 в кръвната циркулация и на майчино-феталната граница при нормална и патологична бременност" .

    Поканват се всички с интерес към темата!

   • Разширен секционен семинар

    23.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 5 декември 2017 г. от 11 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе разширен секционен семинар за докладване на резултатите по дисертационния труд на Милена Стефанова Костадиновазадочен докторант по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 на 01.01.2018 г.

    Тема на дисертационния труд:  „Взаимодействие между мезенхимни стволови клетки и туморни клетки”

    Поканата е към всички с интереси към темата на дисертационния труд.

   • Покана за семинар

    20.11.2017

    На 21 ноември 2017 г. от 15.30 ч. В Института по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” ще се проведе редовен семинар при следната програма...

     

   • Презентация на лекцията на проф. Elsisy

    17.11.2017

     С лекцията си проф. Gamal Elsisy представи най-новите постижения и предимства при събирането и замразяването на семенна течност от коне и стратегии за подобряване качеството на съхранената семенна течност.

          Презентацията на проф. Elsisy се публикувана тук. 

   • Висока оценка за проект "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти"

    16.11.2017

    В природонаучното направление бе избран проектът на ИБИР "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти". Същият бе оценен на високо ниво и лично акад. Ю. Ревалски изрази своята положителна оценка. 

   • Апробация на дисертационен труд

    07.11.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

            На 13.11.2017 г. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе апробация на дисертационния труд на Марина Христова, редовен докторант по научна специалност  01.06.17 ’’Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3. - „Биологически науки”, област на виеше образование -„Природни науки, математика и информатика”  4 на тема: "Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволови клетки".

            Каним всички интересуващи се, да присъстват!

   • Докторантски курс

    16.10.2017

    От 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г. в ИБИР - БАН ще се проведе докторантски курс на тема "Основни in vitro методи в репродуктивната биология".

    Ръководител: доц. д-р Росен Стефанов, доктор

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата