• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Събития

   • Проведена лекция на тема "Лабораторни аспекти на ин-витро оплождането. Получаване и култивиране на човешки предимплантационни ембриони."

    17.05.2012

    На 14 май 2012г. в Заседателната зала на ИБИР-БАН, доцент д-р Пламен Тодоров изнесе научна семинарна лекция на тема: „Лабораторни аспекти на ин-витро оплождането. Получаване и култивиране на човешки предимплантационни ембриони”

   • Успешна защита на дисертационен труд

    07.05.2012
   • Защита на дисертация за образователна и научна степен "доктор"

    10.04.2012

    Институтът по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов” и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, на основание протокол от научен съвет № 11 от 24.01.2012г и заповед на директора на института № 21 от 31.01.2012г., съобщават, че на 24 април 2012г. от 12:00 часа в заседателната зала на института ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема

   • В ИБИР са обявени конкурси за прием на 2-ма редовни докторанти

    18.03.2012

    В ИБИР са обявени конкурси за прием на 2-ма редовни докторанти (1 в научна специалност, - Биологически науки (Физиология на животните и човека, шифър 4.3 и 1 в научна специалност, Биологически науки (Имунология), шифър 4.3 ) и за 1 задочен докторант (в научна специалност - Ветеринарна медицина, (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването, шифър 6.4). Докторантурите са по държавна поръчка за учебната 2011 – 2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерския съвет от 2011 г.
    В срок от 16.03.2012 г. до 14.05.2012 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР.
    Обявата за конкурса е в Държавен вестник № 22, Петък, 16 март 2012 г. София.

   • АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

    11.03.2012

    На 23 март 2012г. от 11 часа в Заседателната зала на ИБИР-БАН, доцент д-р Росен Стефанов ще изнесе публична академична лекция на тема „СВОБОДНИ ОКСИ-РАДИКАЛИ В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ И ПЪТИЩА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ.

   • Предварително обсъждане на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор

    16.01.2012

    Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов" открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор на тема: "Роля на мелатонин и растежни фактори в паракринната регулация на стероидогенезата и функционални характеристики на човешки репродуктивни клетки", представен от Георги Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Имуноневроендокринология”.
    Обсъждане на проекта за дисертационен труд ще се проведе на 19.01.2012г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института.

   • ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

    13.12.2011

    Дните на „Отворени врати” по проект ReProForce, финансиран от 7РП на ЕС, организирани от Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Братанов”, Българска Академия на Науките бяха проведени на 29 и 30 ноември 2011 година в Аулата на Института, бул. ”Цариградско шосе” N 73.

   • Aкадемична лекция на тема ВРОДЕН ИМУНИТЕТ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА в ИБИР-БАН

    18.11.2011

    На 24 ноември 2011г. от 11 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН доцент Цветелина Орешкова ще изнесе публична академична лекция на тема „ВРОДЕН ИМУНИТЕТ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА”.
    Това е последния етап от процедурата по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Имунология”, шифър 01.06.23, обявен в Държавен Вестник бр. 40, от 28 май 2010 год.

   • Декларация от Общото Събрание на учените в ИБИР-БАН

    01.11.2011

    Уважаеми колеги, във връзка със проекто - бюджетът за Българската Академия на науките, предвиден в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2012-та година, искаме официално да изразим нашата подкрепа за протеста, който ще се проведе на 1-ви ноември (вторник), 2011г., от 18.00 часа.
    Като учени, ние няма да стоим безучастни към случващото се в БАН и ще участваме активно с всички сили в подкрепа на Академията.

   • ДНИ НА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ” организира ИБИР-БАН на 29 и 30 ноември 2011г. от 10ч.

    25.10.2011
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата