• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Научни постижения

    По-важни научни постижения за последните 10 години

    • Установени са видови различия относно поведението на фосфатидилсерина в плазмената мембрана на сперматозоиди от бик, коч, нерез и куче в процеса на криоконсервация, като по-висока степен на екстернализация на фосфатидилсерин в плазмената мембрана е намерена при сперматозоидите от нерез и коч. Ivanova - Kicheva M., A Kukov, D Daskalov, R Stefanov, G Mincheva, C Gerzilov./2010. След капацитация и индуцирана апоптоза при сперматозоидите от коч също се наблюдава екстернализация на фосфатидилсерин, чиято локализация върху плазмената мембрана има специфичен характер в зависимост от функционалния статус на клетките. A. Belcheva, M. Ivanova – Kicheva, K. Alexandrova, D. Kacheva, R.Baikushev, D. Petrova /2000/; M. Ivanova-Kicheva, A.Dimitrov, I. Nikolov, D.Daskalova, M. Petrov /2005/. След капацитация сперматозоидите със съхраненен митохондриален трансмембранен потенциал са в значително по-голямо количество от тези след индуцирана апоптоза. М.  Иванова- Кичева, А. Куков, Д. Даскалова,  Е. Соленкова /2007/.
    • Изолиран е анексин V от свинска плацента чрез автоматична хроматографска система BioPilot (BioRad) и последователна гел филтрация през DEAE shepharose, Superdex 200 и Mono S колони. Направена е характеристика на получения белтък, приложен е подход за съхранението му в лиофилизирано състояние и на тази база е разработен метод за изследване експресията на фосфатидилсерин върху сперматозоиди след криоконсервация. М. Иванова – Кичева, М. Петров, А. Димитров /2005/.
    • Проведени са експерименти с цел клониране и експресиране на ген за анексин V в E.coli. Извършено е секвениране на ген за анексин V на базата на секвенции за човешки анексин V, публикувани в  GeneBank. Получени са специфични за анексин V гена праймери и е изолирана тотална РНК от свинска плацента, чрез използване на TRIzol®Reagent (Invitrogen, 15596-026). E. Solenkova, M. Ivanova-Kicheva, A. Kukov, D. Daskalova, J. Strzezek, P. Wysocky /2008/.
    • При in vitro съхранение и криоконсервация се наблюдава нарушаване на оксидант/антиоксидантния баланс в семенната течност от бик и коч в полза на оксидантите. Доказана е положителна корелация между показателя за подвижност и активността на антиоксидантните ензими СОД и каталаза. R. Stefanov, M. Angelova, Tz.Stefanova, M. Sabev, P. Dolashka, W. Voelter, Z. Zahariev /2004/. Установено е, че екзогенно добавеният в средите за съхранение  ензимен препарат HLСОД от H. lutea повишава активността на НАДН-ТР и протектира оплодителните качества на сперматозоидите. М. Събев, Р. Стефанов, З. Захариев /2005/. На базата на получените резултати е разработен  метод за приложението на този ензимен препарат при in vitro съхранение на сперматозоиди от биволски бици, бик и коч. М. Иванова – Кичева,  М. Ангелова, Д. Даскалова, Р. Стефанов, М. Събев, И. Николов, Трин Тхи Ким Тхоа, Ц. Чемширова, М. Петров /2007/.
    • Изследвано е действието на селен и оригинални новосинтезирани метилксантини върху функционалните показатели на мъжки гамети. Ch. Vaisberg, M. Boychef, K. Miteva /2002/.  Установено е, че вефилин-малат и синтезираните в нашата страна вещества под код 61 и 8-/бис (хидроксиетил)-амино/-кофеин, достоверно повишават подвижността и преживяемостта на сперматозоидите в условия на ин витро съхранение. Доказва се, че тези оригинални, новосинтезирани метилксантини могат да бъдат използвани успешно за подобряване подвижността на мъжките гамети при астенозооспермични пациенти, участващи в програми за асистирана репродукция. P. Todorov, A. Beltcheva, Y. Dimitrov /1999/.
    • Установено е, че ин витро съхранението на сперма от вида Sus scrofа в присъствие на биологично активното вещество β-меркаптоетанол и ензимният антиоксидант супероксид дисмутаза стабилизира оксидант-антиоксидантния баланс на сперматозоидите и тяхния виталитет.
    • Изолирана е липопротеинова фракция с ниска плътност /LDL/ от яйчен жълтък, която участва във формирането на биокомплекси с криопротективен ефект върху виталитета на сперматозоиди от бик и коч. Включването на LDL- фракцията в средата за замразяване при технологията на Nagase-Niva е по-ефективно в сравнение с тази на Cassou и запазва в по-висока степен биологичните качества и терморезистентността на гаметите. И. Николов, М. Събев, М. Иванова-Кичева, П. Рашев, В. Герзилов, Хр. Христев /2006/.
    • Изследвано е влиянието на моно- и дизахариди като компоненти на среда  за ин витро съхраняване на сперматозоиди от вида Sus scrofa при 150С. Установено е, че средите, съдържащи монозахариди оказват по-добър протективен ефект върху биологичните параметри на сперматозоидите, в сравнение с тези, съдържащи дизахариди. Д. Загорски, М. Събев, Н. Бобадов. /1998/; М.  Събев, И. Николов, М. Иванова-Кичева, М. Петров, Р. Стефанов /2007/.
    • Проведени са експерименти за установяване протективната роля на селектирани чрез хроматография белтъци от семинална плазма на коч при съхранение на сперматозоиди на 40С и след криоконсервация. Установено е, че протеини с молекулна маса 30-60 кДа протектират интегритета на плазмената мембрана на сперматозоидите. Доказана имуноцитохимично е  локализацията на протените. Ivanova-Kicheva, J. Strzezek, A. Kukov, P. Wysocky, E. Solenkova,  D. Daskalova, L./2008/; Todorov.Kukov A, D Daskalova, M Ivanova-Kicheva, R Stefanov, A Neicheva./2009/.
    • Проведени са изследвания върху криорезистентността на сперматозоиди от еякулати на автохтонни породи кочове (медночервена шуменска, каракачанска, местна карнобатска). Установено е, че през размножителния сезон при значителна част от получените еякулати сперматозоидите са с добра криоустойчивост. Създадена е генетична банка със сперма от автохтонни породи разплодници, получена в размножителен сезон. Zahariev Z., R. Stefanov, M. Sabev, K. Miteva, I. Nikolov. /2007/.
    • Разработена е схема за индуциране на полови рефлекси в извън размножителен сезон при аборигенни породи разплодници от породата Ovis aries. Установено е, че при подходящо алиментарно и медикаментозно третиране на разплодниците е възможно предизвикване на libido sexualis и проява на безусловни полови рефлекси, което позволява ефективното им използване като спермодарители в извън размножителен сезон, с оглед подобряване на селекционната дейност. M. Sabev, I. Nikolov, M. Ivanova-Kicheva, R. Stefanov, Ts. Chenshirova, E. Baycheva, M.Popova /2006/.
    • Постигната е повишена оплодяемост на яйца от мускусни патоци след изкуствено осеменяване с криоконсервирана сперма. Установени са оптималните дози за криопротекторите глицерин /6%/,  за етиленгликол /7%/, за DMSO /4%/ и за полиетиленгликол /5%/. В. Герзилов, С. Димитров, И. Запрянова, М. Кичева – Иванова, И. Николов. /2000/.
    • Установено е, че добавянето на глутатион, метионин или фоликулна течност към средите за ин витро обработка на сперматозоидите води до подобряване на биологичните им качества. M. Sabev, D. Zagorski, B. Bobadov, K. Vlahov, E. Sapundjie, G. Atalidis /1999/. Добавянето на цитохром С в средите за размразяване на сперматозоидите повишава подвижността им и активността на ензима сукцинатдехидрогеназа. Z. Zahariev, R. Stefanov, M. Sabev, K. Miteva, I. Nikolov /2007/.
    • Изследвани са факторите, влияещи върху успеваемостта на технологиите за интраутеринна инсеминация като са проведени сравнителни изследвания върху криопротективни среди и режими за замразяване на човешка семенна течност. П. Тодоров, Е. Арсенова, Й. Димитров /2004/; Rodionova L., N.Tchoob, T. Schegoleva, P. Todorov /2004/.
    • Установено е, че увеличения срок на култивиране ин витро на предимплантационни ембриони (до стадий бластоцист) подпомага селекцията на най-добрите ембриони годни за трансфер и намалява риска от многоплодна бременност. Y. Vladimirov, D. Tacheva, P. Todorov /2004/.
    • Разработена е и внедрена в клиничната практика (АГ център «Димитров» ) методика за изолиране на ембрионални стволови клетки от човешки бластоцисти, получени ин витро. Проведени са сравнителни криобиологични изследвания върху колонии човешки ембрионални стволови клетки. Установено е, че стволовите клетки в най-висока степен запазват биологичните си свойства след витрификация под защитата на етиленгликол и Фикол-70. П. Тодоров /2006/.
    • С цел криоконсервиране на стволови клетки от пъпна връв е стокирана и обработена умбиликална кръв, имунофенотипизирани са стволовите клетки и е изследвано нивото на апоптоза след размразяването им. Установено е, че над 85% от размразените клетки запазват виталността си и клоногенния си потенциал. Получените резултати са намерили приложение при създаването на банката за стволови клетки към МБАЛ “Света София”. П. Тодоров, Й. Димитров, И. Пандева /2006/.
    • Изолирани, култивирани и характеризирани (адхезивни свойства, пролиферативен потенциал, морфология, имунофенотипизиране, ниво на апоптоза) са човешки фетални чернодробни клетки. П. Тодоров, /2005/; P. Todorov, R. Konakchieva, Y. Dimitrov, V. Novachkov, D. Kyurkchiev, N. Tchoob, N. Gorohova /2006/; Rahimi G, Isachenko V, Kreienberg R, Sauer H., Todorov P., Tawadros S, Mallmann P, Nawroth F and Isachenko E /2010/.
    • Разработени са методи за витрификация на човешки ембрионални стволови клетки и предимплантационни ембриони. P. Todorov, R. Konakchieva, J. Dimitrov, N. Chub, Y. Petrenko /2005/; V. Isachenko, F. Nawroth, M. Montag, S. Yakovenko, P. Todorov, E. Isachenko /2007/; Todorov P., Hristova E., Konakchieva R., Michova A., Dimitrov Y. /2010/ .
    • Предложена е методика за замразяване на овидуктални епителни фрагменти и ооцити чрез директно потапяне в течен азот /витрификация/. Н.Чуб, В. Грищенко, Л. Демина, П. Тoдоров /2005/ Тодоров П./2010/.
  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата