• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Публикации

    Обобщен списък на публикационната дейност за последните 5 години

    Научни публикации в България: 

    Todorov, P, Petrova, N, Mihova, A, Guenova, M, Arabadzhiev, B, Hristova, E.    The Female Age Influences the Expression of Pluripotent Stem Cells Markers in Human Ovarian Cells. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 68, 1, 65 – 70, 2015.
    ISSN: 1310-1331 IF:0.284

    Todorov, P., Hristova, E., Atanasova, V., Dimitrov, Y.    First Case of Pregnancy and Life   Birth after Piezo   ICSI in Bulgaria. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 68, 4, 475 – 478, 2015.  
    ISSN: 1310-1331 IF:0.284

    Gradinarska D, Ivanova M, Daskalova D, Lazov K, Chervenkov M.   Comparative analysis of the capacitation ability of fractionaly obtained canine spermatozoa. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 18, 3, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 412 - 425, 2015.
    ISSN: 1311-0489

    Kirilova I, Ivanova M, Daskalova D, Gradinarska D, Kukov A, Dimitrov P, Hristova E.   The role of antioxidants and biologically active substances on the motility and speed parameters of buffalo bull spermatozoa after cryopreservation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21, 1, 209 – 214, 2015.
    ISSN: 1310-0351

     Д.Даскалова, И.Кирилов, Д.Градинарска, К.Лазов, М.Иванова   Биоконформационни взаимодействия между липопротеини от яйчен жълтък и протеини от семинална плазма и ролята им върху биологичните параметри на сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение на 4С. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.17, 5, 1087-1103, 2014.
    ISSN: 1311-0489

    D.Daskalova, P.Wysocki, D.Gradinarska, E.Hristova, M.Kicheva-Ivanova    Differences between seminal plasma proteins from boar semen with high and low cryptolerance of the spermatozoa. Comp.tRend.Acad.Bulg.Sci., 67, 12, 1663-1668, 2014.
    ISSN: 1310-1331       IF: 0.284

    D.Daskalova, A.Kukov, I.Kirilova, M.Ivanova-Kicheva   Protein analysis of boar seminal plasma proteins with protective effect during low temperature storage of spermatozoa.  Biotechnology and Biotechnological Equipment, 28, 4, 716-720, 2014.
    ISSN: 1310-2818       IF: 0.300

    М.Иванова   Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите. Списание на БАН, 127, 1, 14-17, 2014.
    ISSN: 0007-3989 

    И.Кирилова,  Д.Градинарска, Д.Даскалова, М.Христова, М.Иванова   Анализ на взаимодействията между протеини от семинална плазма и липопротеини от яйчен жълтък и тяхната роля при нискотемпературно съхранение на сперматозоиди от бивол. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.17, 5, 1116-1130, 2014.
    ISSN: 1311-0489

    И.Кирилова, М.Иванова, А.Куков, П.Димитров, Д.Даскалова   Хроматографски анализ на протеини от спермална плазма на бивол. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2012 (отпечатано 2014).

    А.Куков, И.Сираков, М.Червенков, Р.Попова, Ст.Алексиев, Д.Даскалова, И.Кирилова, А.Колев   Първични изследвания на три застрашени от изчезване породи овце от западна България. Аграрни науки, 5, 13, 67-70, 2013.
    ISSN 1313-6577

    D.Daskalova, A.Kukov, M.Kicheva  The role of separated lipoproteins from egg yolk on boar spermatozoa during storage at 4ºC. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 6, 2012. 
    ISSN 1310-1331. IF : 0.210

    M.Ivanova-Kicheva, G.Dimov, A.Kukov, D Daskalova, V.Gerzilov    Impact of separated seminal plasma proteins on the motility, integrity of plasma membrane and velocity parameters of ram spermatozoa during low temperature preservation. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65,  7, 2012.
    ISSN 1310-1331 . IF : 0.210

    Тодоров П., Христова Е., Димитров Р, Димитров Й.   Методи за активация на човешки ооцити. Ембриология, 7, 1, 22-27, 2012.
    ISSN: 1312-7349

    E.Hristova   Mesenchymal stem cells: Biological properties and clinical perspectives. Embryology, 7, 1, 16-21, 2012.

    Г.Димов, М.Иванова (Кичева), Л.Танев   Генетично усъвършенстване на породите овце в България чрез прилагане на иновативен продукт за оптимизиране на биотехнологията при in vitro съхранение на мъжки гамети. Животновъдни науки, 48, 2, 14-25, 2011.
    ISSN: 0514-7441

    Г.Димов, Н.Ранчев, М.Иванова (Кичева), Л.Танев   Информационна система за управление на селекционния процес в овцевъдството ИСОВ. Сборник доклади от научната конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2010, Издателска къща при ЛТУ, София, 2011.
    ISSN: 1313-4337

    M.Ivanova-Kicheva, G.Dimov   Influence of selected seminal plasma proteins on mitochondrial integrity and speed parameters of ram sperm stored at low temperature. Biotechnol.& Biotechnol..Eq., 25, 3, 1-6, 2011.
    ISSN: 1310-2818; IF – 0.760

    A.Куков, С.Запрянова, Д.Даскалова, Ж.Минчева, В.Герзилов, А.Нейчева,  М.Иванова-Кичева, Г.Димов   Компютърен спермоанализ на протективната роля на семенни протеини при кочове от породата черноглава плевенска. Аграрни науки, 3, 6, 17-24, 2011.
    ISSN: 1313-6577

    A.Kukov, S.Zapryanova, D.Dascalova, M.Ivanova-Kicheva   Influence of separated seminal plasma proteins on the motility, viability and DNA integrity of ram spermatozoa stored at 50 C. 2nd  Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011.
    ISSN: 1314-3085

    Р.Стефанов, К.Лазов, М.Събев, К.Митева, Х.Христев   Виабилитет на спермазоиди от вида ovis aries след сепариране на спермалната плазма. Сборник доклади от научната конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2010, Издателска къща при ЛТУ, София, 2011.
    ISSN: 1313-4337

    R.Stefanov, M.Sabev, K.Miteva   Influence of the enzyme superoxide dismutase isolated from the fungal strain humicola lutea 103 on the content of carbonyl groups in the intracellular proteins upon in vitro cryopreservation of ram sperm. 2nd  Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011.
    ISSN: 1314-3085

    R.Stefanov, M.Sabev, M.Ivanova-Kicheva, A.Kukov, G.Anev, K.Lazov, K.Miteva   Studies on the fertility of sheep after artificial insemination with storied semen in hypothermic conditions. Compt.Rendus Bulg.Acad.Sci., 64, 5, 757-762, 2011
    ISSN: 1310-1331; IF – 0.219

    П.Тодоров, Е.Христова,Р.Димитров, Б.Биволарски, А.Златков   Влияние на новосинтезирани вещества от групата на метилксантините върху мотилитета на мъжки гамети. Ембриология, 6, 1, 19-25, 2011.

    E.Isachenko, V.Isachenko, P.Todorov, M.Schulz, J.Risopatron, R.Kreinberg, R.Sanchez   Improvement of human spermatozoa cryopreservation technique: comparative investigation of influence of aseptic vitrification and conventional freezing on the sperm function. Ембриология, 6, 1, 3-12, 2011.

     

    Научни публикации в  чужбина:

    E.Vachkova, D.Bosnakovski, P.Yonkova, N.grigorova, Zh.Ivanova, P.Todorov, G.Penchev, A.Milanova, G.Simeonova, S.Stanilova, I.Penchev Georgiev   Adipogenic potential of stem cells derived from rabbit subcutaneous and visceral adipose tissue in vitro. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Animal, 2016.
    DOI 10.1007/s11626-016-oo48-7

    ISSN: 1071-2690    IF: 1.145

    Isachenko, V., Todorov, P., Isachenko, E., Rahimi, G., Tchorbanov, A.    Long-Time Cooling before Cryopreservation Decreased Translocation of Phosphatidylserine (Ptd-L-Ser) in Human Ovarian Tissue. PLOS ONE, 2015.
    ISSN: 1932-6203                IF:3.534

    Gradinarska D, Ivanova M, Hristova M, Lazov K, Daskalova D.   Size exclusion chromatography of seminal plasma from buffalo bull (bubalus bubalis) ejaculates with good and poor cryotolerance of gametes. Collection of articles from International Scientific-Practical Conference “Modern trends in reproduction of lifestock animals”, Penza State Agricultural Academy, 37 – 43, 2015.
    ISBN: 978-5-94338-734-0

    V.Milkov, K.Miteva, G.Pironcheva, T.Daneva, V.Georgiev   Osteocalcin response to calcium load test in patients with hypercalciuria. Acta Endocrinologica (Buc), 10, 4, 570-576, 2014.
    ISSN: 1841-0987       IF: 0.268

    Sainova I., Vavrek I., Atanassov I., Lazov K., Pavlova V., Pashova Sh., Zasheva D., Alexander I., Manchev St., Miteva K., Nikolova E., Urlaub H., Daneva T. Experimental rodent and human models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes and their protein products. Prime Research on Medicine (PROM) Vol. 2,3, 505-512, 2012. 
    ISSN: 2315-5302

    R.Stefanov, M.Sabev, M.Ivanova-Kicheva   Protective effect of the antioxidant enzyme on sperm from Bubalus bubalis type after cryoconservation. Biology and Animal Husbandry, 27, 3, 943-949, 2011.
    ISSN 1450-9156

    Gerzilov V., D.Kazachka, S.Jeleva, P.Petrov, M.Sabev, I.Nikolov   Effect of cryoprotectants on the mobility and the morphological integrity of muscovy spermatozoa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu. Biologia i Hodowla Zwierzat, 580, LXII, 157-165, 2011.
    ISSN 1897-8223

    D.Yosifov, P.Todorov, M.Zaharieva, K.Georgiev, B.Pilicheva, S.Konstantinov, M.Berger   Erucylphospho-N,N,N-trimethylpropylammonium (erufosine) is a potential antimyeloma drug devoid of mylitoxicity. Carcer Chemother.Pharmacol., 67,13-25, 2011.
    ISSN: 0344-5704; IF 2.654

    Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации:

     

    Книги и брошури

    Т.Маринков, Г.Ангелов, Б.Аминков, М.Люцканож, М.Жиков, Д.Илиев, Г.Георгиев, С.Йорданов, Д.Гиргинов, Н.Тодоров, Т.Тодоров, М.Иванова, А.Димитрова, Н.Механджийски, А.Панков, И.Райчев, Т.Мехмедов, К.Христов, Р.Пепович, И.Пеев, В.Пиралков   Наръчник на ветеринарния лекар, стартиращ собствен бизнес. ЛТУ, София, 2012. 
    ISBN:  978-954-2910-15-2

    Николов И., Ж. Байчев, М. Събев, Д. Казачка, Р. Стефанов, П. Първанов   Биологичен контрол и съхраняване на сперма от селскостопански  разплодници.  Издателство „Виденов и син”, София, 2012. 
    ISBN: 978-954-8319-57-7.

    Събев М., Ж. Байчев, И. Николов, Р. Стефанов, С. Манчев   Справочник по размножаване при селскостопански животни и репродуктивни биотехнологии.  Издателство „Виденов и син” София, 2012. 
    ISBN: 978-954-8319-60-7.

    М.Семков, М.Иванова-Кичева, Б.Герзилов   Размножаване на домашните животни. Акад. изд. на Аграрния университет, Пловдив, 2011.
    ISBN: 978-954-517-113-0

     

    Архив:

    Научни публикации в България:

    1. Иванов Ц., Иванова Т., Стоилов Н., Тодоров П., Тодоров Я., Събев М. Влияние на условията на съхранение на мъжки гамети от Apis Mellifera L. върху техните биологични качества. Животновъдни науки, 2005, 2: 46-50.

    2. Todorov P., Konakchieva R., Dimitrov J., Chub N., Petrenko Y.  Vitrification of human embryonic stem cells. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2005, 58, 9:1095-1100.

    3. Анев Г., И. Николов, Р. Стефанов. Изследване върху половите рефлекси и спермопродукцията на кочове. Животновъдни науки, 2005, 5, 149-152.

    4. Събев М., Р. Стефанов, З. Захариев. Влияние на екзогенно добавен антиоксидант към сперма от коч върху мотилитета и клетъчния метаболизъм на мъжки гамети. Животновъдни науки, 2005 5, 153-155.

    5. Угринов, К., И. Минков, К. Митева, С.Златарев, Ч. Вайсберг. Изследване на АТФ-азната активност в митохондрии,сперматозоиди и семенна течност от коч преди и след криоконсервация. Животновъдни науки,2005, XLII. 3, 51-53.

    6. Вайсберг, Ч., Л. Железарски, К. Митева, Т. Машиах, Т. Чаушев. Субстратна активност и имунодетекция на глутатион пероксидаза в сперма от нерез и бик. Животновъдни науки 2005, 5, 188-190.

    7. Христев Хр., И. Николов, В. Герзилов, Д. Михайлова. Електрофоретичен профил на сперма от кочове след разреждане с протективни среди. Научни трудове АУ – Пловдив, т. L, кн. 3, 2005, 101-106.

    8. В. Герзилов, Б. Георгиев, И. Николов, Д. Качева. Зависимости между ключови ензими и показатели на спермопродукцията при мускусни патоци. Научни трудове – АУ-Пловдив, т. L, кн. 3, 2005, 127-130.

    9. Железарски, Л., Ч. Вайсберг, Т. Чаушев. Получаване и характеризиране на поликлонално антитяло срещу глутатион пероксидаза. Животновъднинауки,2005, 5, 183-187.

    10. Иванов Ц., Т. Иванова, Н. Стоилов, П. Тодоров, Я. Тодоров, М. Събев. Влияние на условията на съхранение на мъжки гамети от Apis Meliffera L. върху техните биологични качества. Животновъдни науки, 2005, 2: 46-50.

    11. Иванова–Кичева М., Д. Даскалова, А. Димитров, П. Цветкова. Сигнални пътища при капацитация и апоптоза във връзка с поведението на биомолекули и структури при сперматозоиди. Андрология , 2005 13: 14–22.

    12. Тодоров П. Възможности за използване на фетални клетки и тъкани за нуждите на клетъчната терапия. Репродуктивно здраве, 2005, 9: 6-10.

    13. Тодоров П., Конакчиева Р., Димитров Й. Ефект на  рекомбинантен ФСХ (Gonal F и Puregon) върху синтеза и секрецията на естрадиол-17 бета от човешки гранулозни клетки “ин витро”. Ендокринология, 2005, 3: 149-153.

    14. Иванова – Кичева, М. Петров, А. Димитров, В. Василев. Прилагане на Анексин V като маркер за определяне биологичната пълноценност на сперматозоиди при криоконсервация. Сборник от научна сесия “10 години факултет по ветеринарна медицина”, ЛУ, София , 2005, 62-71.

    15.  Вайсберг, Ч., Л. Железарски, С. Йовчев, А. Данев, Й. Марчев Подобряване качеството на сперма от нерез след добавяне на селен към хранителната дажба. Животновъдни науки, 2006, 4, 42-44.

    16. Тодоров П., Конакчиева Р., Димитров Й., Славчев Б., Новачков В. Криоконсервация на човешка овариална тъкан – нашият опит. Ембриология, 2006, 1: 4-8.

    17. Тодоров П. Получаване, култивиране и криоконсервация на човешки ембрионални стволови клетки. Ембриология , 2006, 2: 23-29.

    18. Тодоров П., Димитров Й., Пандева И. Криоконсервация на кръв от пъпна връв. Технологични аспекти. Акушерство и гинекология, 2006, 2:17-21.

    19. М. Шкодрова, К. Митева, Г. Бъкова и И. Минков (Влияние на 2-хидрокси 1-нафталдехидметансулфонилхидразон върху АТФ-азната активност на митохондрии,изолирани от сперматозоиди и черен дроб. Годишник на Шуменския университет “Епископ К.Преславски” т.16 В4. Природни науки, 2006, 39-49.

    20. Иванова-Кичева М., А. Димитров, И. Николов, М. Събев, В. Герзилов. Поведение на фосфатидилсерин от плазмената мембрана на сперматозоиди от коч при in vitro индуцирана апоптоза, капацитация и след криоконсервация. Аграрен Университет-Пловдив, Научни трудове, 2006,  т. LI, 87-96.

    21. Николов И., М. Събев, М. Кичева, П. Рашев, В. Герзилов, Хр. Христев. Изследвания върху протективната роля на нискомолекулна липопротеинова фракция (LDL) върху криотолерантността на сперматозоиди от коч. Аграрен Университет-Пловдив, Научни трудове, 2006, т. LI, 79-86.

    22. Събев М., И. Николов, М. Иванова-Кичева, М. Петров, П. Рашев. Влияние на захари като компоненти на разредители върху жизнеспособността на сперматозоиди от нерез при “in vitro” съхранение. В: Сб. Докл. Научна конференция  с международно участие “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина” , ФВМ, ЛУ , София, 2006 , 197-202.

    23. Иванова-Кичева М., М. Ангелова, Д. Даскалова, Р.Стефанов, М. Събев, И. Николов, Трин Тхи Ким Тхоа, Ц.Чемширова, М. Петров. Антиоксидантна защита на сперматозоиди от биволи при криоконсервация. В: Сб. Докл. Научна конференция  с международно участие “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина” , ФВМ, ЛУ , София, 2006 , 188-196.

    24. Христев Хр., И. Николов, М. Събев, М. Иванова-Кичева, Р. Стефанов, П. Рашев. Влияние на фактори на околната среда върху криорезистентността на сперматозоиди от еякулати на кочове получени през извънразмножителен сезон. АУ- Пловдив , Научни трудове, 2007, 52, 309-314.

    25. Куков А, Д. Даскалова, Е. Соленкова, М. Иванова-Кичева, И. Николов, М. Събев, Хр. Христев. Влияние на облъчването с ултравиолетови лъчи върху  проявата на апоптоза-свързани белези при сперматозоиди от коч. Докл. на Конференция по екопроблеми в животновъдството, АУ- Пловдив, Научни трудове, 2007, 52, 315-318.

    26. Железарски, Л., Ч. Вайсберг, Т. Чаушев, Е. Сапунджиев. Глутатион пероксидаза в мехурчести жлези и в семенна плазма от нерез. Сборник доклади от научната конференция: “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет ,София, 2006, 231-238.

    27. Вайсберг, Ч., Л. Железарски, Т. Чаушев, А. Данев, Й. Марчев. Влияние на селена върху качеството на сперма от нерез. Сборник доклади от научната конференция: “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет ,София, 2006, 239-243.

    28. Иванова – Кичева м, А. Куков, Д. Даскалова, Е. Соленкова. Роля на ултравиолетовото лъчение върху интегритета на плазмената мембрана, митохондриите и ДНК при in vitro третиране на сперматозоиди от коч. Животновъдни науки, 2007, 3; 33-39.

    29. Иванова-Кичева М., А. Куков, Д. Даскалова, Е. Соленкова. Роля на ултравиолетовото лъчение върху интегритета на плазмената мембрана, митохондриите и ДНК при in vitro третиране на сперматозоиди от коч.  Животновъдни науки, 2007, 3: 33-38.

    30. Тодоров П. Човешки ембрионални стволови клетки. Медицински дневник 2007, 8: 13-16.

    31. Иванова-Кичева  М. Съвременни постижения при разработването на биотехнологични програми за „ин витро” съхранение и криоконсервация на гамети. Животновъдство 2007, 4, 9-11.

    32. Dimitrov А., M. Ivanova-Kicheva, D. Daskalova, D. Kacheva, E. Solenkova  Protective role of separated seminal plasma proteins in “in vitro’ sterage of ram spermatozoa. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2007, 10: 5, 922-932.

    33. Соленкова Е., Д. Даскалова, А. Куков, М. Иванова-Кичева, В. Георгиев. Влияние на криоконсервацията върху морфологията и фосфолипидната асиметрия на плазмената мембрана при сперматозоиди от коч. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 2008, 11: 6; 982-999.

    34. Тодоров П., Петрова Н., Гуленова Д., Михова А, Димитров Й. Криоконсервация на хематопоетични стволови клетки от пъпна връв – нашият опит. Ембриология, 2008, 1: 3-8.

    35. Stefanov R., M. Sabev, D. Kazatchka, I. Nikolov, K. Miteva.Studies of the effect of antioxidants mercaptoethanol and melatonin on boars sperm on in vitro conditions of preservation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2008, 11, 6, 1000-1011.

    36. Николов И., М. Събев, Р. Стефанов, М. Иванова-Кичева, Х. Христев, П. Рашев. Протективна роля на LDL-фракция от яйчен жълтък при различни технологии за криоконсервация на сперматозоиди от вида Ovis aries. В: Сб. Доклади от Научна Конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, Факултет по ветеринарна медицина, София, 2007, 218-223.

    37. Събев М., Р. Стефанов, М. Ангелова, И. Николов, Д. Казачка, М. Иванова-Кичева, П. Рашев. Протективна роля на антиоксиданти върху сперматозоиди от вида Sus scofa в условия на in vitro съхранение. В: Сб. Доклади от Научна Конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, Факултет по ветеринарна медицина, София, 2007, 224-229.

    38. Даскалова Д., А. Димитров, Е. Соленкова, М. Иванова-Кичева, Р. Стефанов, М. Петров. Влияние на сепарирани спермално плазмени протеини върху преживяемостта на сперматозоиди от коч при съхранение на 4º С. В: Сб. Доклади от Научна Конференция  “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, Факултет по ветеринарна медицина, София, 2007, 211-217.

    39. Кичева, М. Ангелова, Д. Даскалова, Р. Стафанов, М. Събев, И. Николов, Трин тхи Ким Тхоа, Ц. Чемширова, М. Петров. Антиoксидантна защита на сперматозоиди от биволи при криоконсервация. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически Университет, Факултет по Ветеринарна медицина, София, 2007, 188-196.

    40.  Куков А, Д. Даскалова, Е. Соленкова, М. Иванова-Кичева, И. Николов, М. Събев, Хр. Христев. Влияние на облъчването с ултравиолетови лъчи върху  проявата на апоптоза-свързани белези при сперматозоиди от коч. Докл. на Конференция по екопроблеми в животновъдството, АУ- Пловдив, Научни трудове, 2007, 52, 315-318.

    41. Събев М., И. Николов, Р. Стефанов,  К. Митева, К. Лазов. Технологични режими при изкуствено осеменяване и въздействие върху фертилитета при свине. Доклади от Юбилейна научна конференция “85 години Ветеринарномедицинско образование”. Лесотехнически университет, факултет по ветеринарна медицина, София, 2009, 58-61.

    42. Ivanova - Kicheva M., А. Kukov, D Daskalovа, R Stefanov, G Mincheva, C Gerzilov. Behavior of phosphatidylserine and intracellular structures as markers for functionality in “in vitro” storage of ram spermatozoa. Agricultural Sciences, 2010, II, 3,  43-50

    43. Тодоров П.Витрификацията – ефективен метод за криоконсервация на човешки ооцити. Ембриология 2010, 1: 13-17.

     

     

     Научни публикации в  чужбина:

    44. Maria Ivanova-Kicheva, Alexandur Dimitrov, Ivan Nikolov, Denitza Daskalova, Antoaneta Belcheva. Analysis of plasma membrane integrity by using of fluorescein labeled Annexin V and its relationship to other ram sperm characteristics after cryopreservation. Journal Central Europian Agriculture, 2005 ,6: 3, 23-31.

    45. Vaisberg Ch., L. Jelezarsky, B. Dishlianova, T. Chaushev. Activity, substrate detection and immunolocalization of glutathione peroxidase (GPx) in bovine reproductive organs and semen. Theriogenology, 2005, 64, 416-428.

    46. Maria Ivanova-Kicheva, Alexander Dimitrov, Ivan Nikolov, Denitza Daskalova, Antoaneta Belcheva. Detection of plasma membrane phoshatidylserine translocation in ram spermatozoa  after in vitro treating with dexametazone. Journal Central Europian Agriculture, 2005, 6: 3, 69-77.

    47. Чуб Н.Н., Грищенко В.И., Демина Л.Г. Тодоров П.Т. Влияние субнизких температур на морфофункциональную сохранност овариалной ткани человека. Problems of Cryobiology 2005, 15, 3: 250.

    48. Ivanova-Kicheva Maria, Alexandur Dimitrov, Ivan Nikolov, Denitza Daskalova, Malcho Petrov. Analysis of plasma membrane integrity by using of fluorescent labeled Annexin V and its relationship to other ram sperm characteristics after cryopreservation. Journal Central European Agriculture, 2005, 6: 3, 331-336.

    49. Ivanova-Kicheva Maria, Alexander Dimitrov, Ivan Nikolov, Denitza Daskalova, Antoaneta Belcheva. Detection of plasma membrane phosphatidylserine translocation in ram spermatozoa after in vitro treating with dexamethazone. Journal Central European Agriculture, 2005, 6: 3, 337-342.

    50. Ivan Nikolov, Milko Sabev, Maria Ivanova-Kicheva, Tzvetanka Chemshirova, Emilia Baycheva, Mariola Popova. Stimulation of sexual reflexes at aboriginal ram breeds in non – mating season. Journal Central European Agriculture, 2005, 6: 4, 521-526.

    51.  Stefanov R, E. Krumova, M. Angelova., P. Dolashka, W. Voelter, Z. Zachariev. Artificial insemination of sheep and cow with semen treated by Cu/Zn-superoxide dismutase from the fungal stray, Humicola lutea 103., W. J. Zoology, 2006, 1: 1, 36-39.

    52. Zahariev Z., R.Stefanov, M. Sabev, K. Miteva, I. Nikolov.. Cytochrome c affects the viability and fertility of bull semen. American-Eurasian J.Agric.& Envivor Sci, 2006, 1: 3, 34-37.

    53. Sabev M, Nikolov I, Ivanova-Kicheva M, Stefanov R, Chenshirova Ts, Baycheva E, Popova M. Cryopreservation of ram sperm from autochthonous breeds during a non-mating season. Journal Central European Agriculture, 2006, 7: 4 677-682.

    54. Todorov P.,Konakchieva R, Dimitrov Y., Novachkov V., Kyurkchiev D., Tchoob N., Gorohova N. Morphological and fuctional assessment of human fetal liver cells in long-term culture. Problems of Cryobiology,  2006, 2: 201-206.

    55. Zahariev Z., R. Stefanov, M. Sabev, K. Miteva, I. Nikolov. Cytochrome C Affects The Viability and Fertility of Bull Semen. American-Eurasian J. Agric. and Environ Sci., 2007, 2: 1, 48-50.

    56. Isachenko V., Nawroth F., Montag M., Yakovenko S., P.Todorov,Isachenko.E. Vitrification of pronuclear embryos: Research ground of aseptic technology and application for oocytes and blastocysts. Embryology, 2007, 2: 1, 3-13.

    57. Isachenko V., Todorov P., Dimitrov Y., Isachenko E. Integrity rate of pronuclei after cryopreservation of pronuclear-zygotes as a criteria for subsequent embryo development and pregnancy. Human Reproduction, 2008, 23: 4,819-826.

    58. Ivanova-Kicheva M., A. Kukov, D. Daskalova, E. Solenkova, I. Nikolov, L. Todorov. Cell death differentiation in black headed rams spermatozoa, using fluorescent labeled annexin V. Journal of Central European Agriculture, 2008, 9: 2, 283-288.

    59. Ivanova-Kicheva, J. Strzezek, A. Kukov, P. Wysocky, E. Solenkova,  D. Daskalova, L. Todorov. Isolation of Annexin V from swine placenta to assay cell plasma membrane phosphatidylserine translocation. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2008, 61: 6, 753-760.

    60. Stefanov R., M. Sabev, I. Nikolov, G. Anev, M. Ivanova-Kicheva, K. Miteva,K. Lazov. Influence of some natural–climatic factors on the sperm production of north-east Bulgarian fine-fleece breed. Biotechnology in Animal husbandry, 2009. 25 (5-6), 695-701.

    61. Kukov A, D Daskalova, M Ivanova-Kicheva, R Stefanov, A Neicheva. Immunocytochemical localization of separated seminal plasma proteins on the ram’s sperm plasma membrane during in vitro preservation at 40C. Biotechnology in Animal husbandry, 2009, 25 (5-6), 925-934.

    62. Rahimi G, Isachenko V, Kreienberg R, Sauer H., Todorov P., Tawadros S, Mallmann P, Nawroth F and Isachenko E. Re-vascularisation in human ovarian tissue after conventional freezing or vitrification and xenotransplantation. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2010, 149,  63-67. IF=1,6.

    63. Todorov P., Hristova E., Konakchieva R., Michova A., Dimitrov Y. Comparative studies of different cryopreservation methods for mesenchumal stem cells derived from human fetal liver. Cell Biol. Int., 2010, 34, 455-462. IF= 1,62.

    64. Aysegül Ilhan, Sazan Rasul, Alexander Dimitrov, Ammon Handisurya, Wolfgang Gartner, Sabina Baumgartner-Parzer, Ludwig Wagner, Alexandra Kautzky-Willer, Wolfgang Base. Plasma neuropeptide Y levels differ in distinct diabetic conditions. Neuropeptides, 2010, 44: 6, 485-489.

     

    Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации:

    Книги и брошури

    1.Ж. Байчев, П. Първанов, И. Николов, М. Събев, З. Шиндарска. Изкуствено осеменяване и андрология на селскостопанските животни /Учебник за студенти по ветеринарна медицина/. Изд. Виденов и син, София, 2007, 226 стр.

    2.И. Николов.Биология и биотехнология на размножаването на сс животни. /Учебник за студенти по животновъдство/ Акад. Издание на АУ- Пловдив, 2008, 259 стр.

    3.Мария Кичева. Уелнес за всеки. Първо издание на бълг.език 2009 г. Изд. Агенция “Бизнес” АД Пловдив,  ISBN: 978-954-9392-22-7.

    4. И. Николов, П. Рашев. Ръководство за упражнение по биология на размножаването и и.о. Акад. Издание на АУ- Пловдив, 2008, 168 стр.

    5. И. Николов, М. Събев, Ж. Байчев. Наръчник по размножаване на селскостопански  животни, птици, риби, кучета и котки. Изд. Ди Макс, София, 2008, 153 стр.

     

     

  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата