• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Публикации

    Обобщен списък на публикационна дейност за последните 5 години

    Научни публикации в чужбина и научни публикации с импакт фактор 

    I.Ilieva, P.Tzvetkova, I.Sainova, P.Taushanova, M.Kacarov, E.Zvetkova    Immature spermatogenic cells in semen fluids of infertile men. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 69, 1, 85-94, 2016.
    ISSN: 1310-1331    IF: 0.284

    S.Manchev, R.Stefanov, G.Anev, P.Cvetkova, N.Maksimovic Effect of melatonin on the reproductive characteristics of rams of north east Bulgarian fine fleece breed. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 12, 1701-1706, 2014.
    ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

    P.D.Cvetkova, I.N.Ilieva Polyorchidism and fertility. MD-Medical Data, 6, 1, 29-32, 2014.
    ISSN: 1821-1585

    P.Tzvetkova, I.Ilieva, S.Rangelov, I.Babyuk, S.Shamraev Changes in the secretion of gonadothropins LH, FSH and infertility. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 66, 3, 459-466, 2013.
    ISSN: 1310-1331         IF: 0.198

    I.Ilieva, S.Ivanova, S.Rangelov, P.Tzvetkova, V.Ormandzhieva, E.Petrova Sperm changes in cases with Varicocele. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 66, 5, 757-764, 2013.
    ISSN: 1310-1331 IF: 0.198

    E.Vachkova, B.Bivolarski, M.Gulubova, R.Konakchieva, I.P.Georgiev, R.Simeonov Immunohistochemical localization of EGF receptors in the intestinal tract of growing rabbits in relation to age. Livestock Science, V.142, 216-221, 2011.
    ISSN: 1871-1413;       IF - 1.506

    R.Konakchieva, P.Todorov Melatonin protects human spermatozoa from apoptosis via melatonin receptor- and extracellular signal-regulated kinase-mediated pathways. Letter to Editor. Fertility and Sterility, V.96, No 4 e159, 2011.
    ISSN: 0015-0282;      IF - 3.958 

    Научни публикации в България

     П.Цветкова, П.Таушанова, С.Манчев FSH и фертилитет. Андрология, 24, 3, 10-12, 2015.
    ISSN: 1310-3806

    П.Цветкова, П.Таушанова, И.Костадинова, С.Манчев Тестостерон и мъжка репродуктивна патология. Уронет, 1, 9 – 16, 2015.
    ISSN:1312-1960

    P.Tzvetkova, I.Ilieva, M.Kacarov, E.Zvetkova, J.Chitalov, Iv.Dechev Immature spermatogenic cells in semen fluids of infertile men. Андрология, 24, 4, 2-5, 2015.
    ISSN: 1310-3806

    I.Ilieva, P.Tzvetkova, M.Kacarov, I.Sainova, P.Taushanova, I.Vladov, E.Zvetkova Round Immature Spermatogenetic Cells in Semen Fluids of Infertile Men with Diagnosis "Migrating Testis”. Two Casuistic Cases in Adults. Acta Morphologica et Anthropologica, 22, 15-23, 2015.
    ISSN: 0861-0509

    Ю.Караиванова Влияние на тежките метали върху репродукцията на организма. Андрология, 24, 4, 15-20, 2015.
    ISSN: 1310-3806

    И.Костадинова Микрочастици в мъжкия урогенитален тракт. Андрология, 24, 1, 12-14, 2015.
    ISSN: 1013-3806

    С.Манчев, П.Таушанова, И.Костадинова Физиологична роля ма мелатонина и инфертилитет. Андрология, 23, 2, 6-11, 2014.
    ISSN: 1013-3806

    П.Таушанова, Ю.Караиванова, П.Цветкова Биохимична характеристика на семенната плазма и нейното клинично значение. Андрология, 23, 2014, 4, 16-19.
    ISSN: 1310-3806

    П.Таушанова Глюкокортикоид – зависима модулация и мелатонин. Андрология, 23, 3, 17-19, 2014.
    ISSN: 1310-3806

    П.Таушанова Ефект на мелатонин в in vitro модели на антиген/митоген стимулирана пролиферация на клетъчни култури от човешки лимфоцити. Андрология, 23, 2014, 4, 7-10.
    ISSN: 1310-3806

    П.Таушанова Участие на епифизния хормон мелатонин в имунорегулацията. Андрология, 23, 3, 7-10, 2014.
    ISSN: 1310-3806

    И.Илиева, П.Цветкова Антиоксидантна защита на сперматозоидите при оксидативен стрес. Андрология, 23, 1, 14-20, 2014.
    ISSN: 1013-3806

    П.Цветкова Клинично значение на подвижността на сперматозоидите. Андрология, 23, 2, 16-18, 2014
    ISSN: 1013-3806

    П.Цветкова, Й.Узунова, С.Рангелов, И.Бабюк, С.Шамряев Морфологични нарушения в тестикуларната тъкан при прекъсната сперматогенеза ха ниво сперматиди. Урология, 20, 1, 22-27, 2014
    ISSN: 1310-6058

    И.Костадинова Експресия и физиологична роля на ароматаза в мъжки полови клетки. Андрология, 23, 3, 11-19, 2014.
    ISSN: 1310-3806

    Р.Конакчиева Имуноневроендокринология – приемственост и развитие. Списание на БАН, 127, 1, 27-30, 2014.
    ISSN: 0007-3989

    И.Илиева, П.Цветкова Влияние на оксидативния стрес върху сперматогенезата, спермазоидите и патология на мъжката гюлова система. Андрология, 22, 4, 12-20, 2013.
    ISSN: 1310-3806

    В.Георгиев, П.Цветкова Геномна активност при сперматогенезата. Андрология, 22,
    3,16-20,2013.
    ISSN: 1310-3806

    Рангелов С, П. Цветкова Кои са причините за мъжкия инфертилитет? Андрология, 22, 1,4-10,2013.
    ISSN: 1310-3806

    П.Цветкова, В.Георгиев Спермиацията - процес на освобождаване на зрели сперматиди в лумена на семенните каналчета. Андрология, 22, 2, 9-15, 2013.
    ISSN: 1310-3806

     

    Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации: 

    1. Цветкова П. Медико-биологични аспекти на мъжкия инфертилитет и тяхното диагностично значение. Научна Фондация "Андрология", София, 2013, 258 с.
    ISBN: 987-954-92357-3-9

    G. Georgiev, J. Pastuschek, S. Neubeck, U. Markert Part I: Substances secreted by the preimplantation human embryo. Chapter 6 in Immunology of Pregnancy – 2013. ed. G. Chaouat, S. Olivier, N. Ledee; pp. 384-396, Bentham Science Publishers, 2013.
    ISBN: 978-1-60805-734-4, eISBN: 978-1-60805-733-7

     

    Архив:

    Научни публикации в България

    1. Todorov P, Konakchieva R, Dimitrov J, Chub N, Petrenko Y. Vitrification of human embryonic stem cells for cryopreservation. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences 2005, 58, 9:1095-1100 ISSN: 1310-1331.

    2.Todorov P., Konakchieva R.,Dimitrov J. Effect of recombinant FSH on the synthesis and secretion of estradiol 17-beta from human granulosa cells in-vitro. Endocrinologia, 2005, X, 3:149-153 ISSN 1310-8131 .

    3. Todorov P., Konakchieva R., Dimitrov J., Slavchev B., Novachkov W. Cryopreservation of human ovarian tissue-our experience. Embryologia 2006, 1: 4-8 ISSN 1312-7349.

    4. Автански Д. Действие на тиазолидиндиони върху стероидогенезата в човешки яйчник: ин витро изследване. Ендокринология 2006; XI, 3:170-177 ISSN 1310-8131.

    5.Georgiev G., Konakchieva R. Epigenetic modeling of the embryonal and the postnatal development. Embryologia. 2007, 2, 1:16-20 ISSN 1312-7349.

    6.Gjorgovska N, Filev K, Konakchieva R. Influence of induced molting on hormonal status of aged laying hens. Krmiva (Zagreb) 2008; 1; 19-25 ISSN: 0023-4850.

    Научни публикации в чужбина

    7. Seto-Young D, Paliou M, Schlosser J, Avtanski D, Park A, Patel P, Holcomb K, Chang P, Poretsky L Direct thiazolidine action in the human ovary: insulin-independent and insulin-sensitizing effects on steroidogenesis and insulin-like growth factor binding protein-1 production. J Clin Endocrinol Metab 90(11):6099-6105, 2005 ISSN: 0021-972X (IF=5.8).

    8.Seto-Young D, Avtanski D, Strizhevsky M, Parikh G, Patel P, Kaplun J, Holcomb K, Rosenwaks Z, Poretsky L.Interactions among peroxisome proliferator activated receptor-γ, insulin signaling pathways and steroidogenic acute regulatory protein in human ovarian cells.J Clin Endocrinol Metab 92(6):2232-9, 2007 ISSN: 0021-972X (IF=5.8).

    9. Таushanova P., Georgiev G, Manchev S, Konakchieva R. Effect of glucocorticoids on melatonin receptor expression under T-cell activated immune response. Comptes Rendus de l, Academie des Sciences, 60:899-902, 2007 ISSN: 1310-1331 (IF=0.106).

    10. Stephanova E., Topouzova-Hristova T., Konakchieva R. Mitochondria are involved in stress response of A549 alveolar cells to halothane toxicity.Toxicology In Vitro; 22(3):688-694, 2008 ISSN 0887-2333 (IF=2.05).

    11. Tomova A., Kumanov P., Robeva R., Manchev S., Konakchieva R. Melatonin secretion and non-specific immune responses are differentially expressed in corticotropin-dependent and corticotropin-independent Cushing’s syndrome. Medical Science Monitor; 14(6):CR327-332, 2008 ISSN (electronic) 1643-3750 (IF= 1.59).

    12. Todorov P., Hristova E., Konakchieva R., Michova A., Dimitrov Y. Comparative studies of different cryopreservation methods for mesenchymal stem cells derived from human fetal liver. Cell Biology International; 34:455-462, 2010.ISSN 1065-6995 (IF=1.62)

    13. Vachkova E, Penchev I, Georgiev B, Biviloarski B, Konakchieva R. Relationships between plasma concentrations of Epidermal Growth Factor,            insulin and iodated thyroid hormones in early andnormal weaned rabbits. Revue Méd. Vét. 161, 1, 30-36, 2010 ISSN: 0035-1555 (IF=0.09).

    14.Todorov P., Konakchieva R, Dimitrov Y., Novachkov V., Kyurkchiev D., Tchoob N., Gorohova N. Morphological and functional assessment of             human fetal     liver cells in long-term culture. Problems of Cryobiology 2006, 2: 201-206 ISSN: 0233-7673.

    15.Dineva J., Vangelov I., Nikolov G., Konakchieva R., Ivanova M. Nitric oxide stimulates the production of atrial natriuretic peptide and progesterone byhuman granulose luteinized cells with an antiapoptotic effect. Endocrine Regulations; 42 (2-3):45-51, 2008 ISSN (electronic): 1336-0329.

  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата