• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Научни постижения

    По-важни научни постижения за последните 10 години

    По-съществените научни приноси, получени в резултат на разработваните в звеното проблеми се отнасят до:

    • Хроноимуномодулаторна роля на епифизния хормон мелатонин. Получените резултати и научни приноси се отнасят до ролята на мелатонина като специфичен невроендокринен медиатор в паракринни механизми на диференцирането на имунокомпетентна тъкан. Тези резултати могат да бъдат използвани при развитието на идеи по отношение хроночувствителни механизми на паракринна стимулация на имунния отговор, като се насочат усилията в идентифицирането на евентуални ефекторни молекули на мелатониновата сигнална трансдукция в клетките. По-съществените резултати са свързани с доказаната от нас експресия на мембранни рецептори за мелатонин върху имунокомпетентни клетки, инхибиторния ефект на хормона върху митоген-зависима пролиферация, взаимодействието между глюкокортикоидни хормони и мелатонин в модулиране екпресията на специфични клетъчни протеини и нивото на апоптоза в имунна тъкан.
    • Хронобиологични аспекти на невроендокринно-зависими репродуктивни нарушения. В резултат на многогодишно проследяване са проведени хронобиологични изследвания с доброволци за определяне циркадните профили на редица хормони, които са използвани при типизирането на хронобиологични маркери за ендокринни заболявания. В нашите изследвания сме установили, че високите ендогенни нива на глюкокортикоиди при синдром на Кушинг в периферното кръвообръщение при жени в репродуктивна възраст корелират с репродуктивни нарушения, абнормална стероидна и гонадотропна секреция, и изменен имунен профил. Експериментално е доказано, че съотношението CD4+CD3+/CD8+CD3+-лимфоцити, както и експресията на про-инфламаторен и про-алергичен имунен отговор са индикативни за тежестта или ремисивната фаза на състоянието на хиперкортизолизъм и се нормализират в корелация с профила на изследваните ендокринни маркери.
    • Роля на инсулин-зависими сигнални системи и PPAR-gama в човешки яйчник. Обект на изследване са нови терапевтични подходи при овариални дисфункции, общи за инсулин-резистентни състояния, включително поликистозен овариален синдром /PCOS/, затлъстяване и диабет II тип. В резултат е установено, че някои вещества от групата на тиазолидиндионите подобряват състоянията на хиперандрогенизъм и стероидния профил при жени, страдащи от инсулинова резистентност и PCOS, чрез взаимодействие с ядрения рецептор за пероксизомна пролиферация /PPAR-γ/. Разбирането на механизмите на действие на инсулин-сенсибилизиращи вещества в човешкия яйчник е от особено значение за дефинирането на нови прицелни звена за молекулно-фармакологични изследвания и разкрива нови насоки за лечение на състояния на подтисната фертилност, свързана с психосоматични и метаболитни заболявания при жени в репродуктивна възраст.
    • Ендокринни репродуктивни нарушения и антиоксидантна защита при мъжа. Осъществено е комплексно проучване върху значението на епифизния хормон мелатонин по отношение на репродуктивния потенциал на човешки семенен материал от здрави доброволци и пациенти с идиопатичен инфертилитет. Изследвани са малко проучени ендокринни и растежни фактори в корелация с нивата на мелатонин в перифернто кръвообращение и семенната плазма, експресията на ключови белтъци с различна роля за диференциращите и адаптивни герминативни функции на сперматозоидите като P450 ароматаза, азот синтаза, рецептор за мелатонин и др. Изследванията имат за цел изясняване на етиологични фактори свързани с проявата на идиопатичен инфертилитет и нарушенията в спермологичните показатели при здрави мъже без данни за клинично заболяване. Основните резултати касаят релевантността на мелатонина като сигнален механизъм в репродуктивната система при мъжа.
    • Диагностична дейност чрез радиоимунологични и радиорецепторни анализи. Функциониращата сертифицирана Радиоимунологична лаборатория под наблюдение на АЯР е утвърдено звено в Европа, извършващо комплексни хормонални изследвания със собствени и комерсиални китове за радиоимунологични и радиолиганд-рецепторни анализи на пептидни и непептидни хормони и биологично-активни субстанции.
  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата