• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Научни проекти

    Разработвани проекти през последните 5 години

    1. Тема: “Характеристика на сперматозоидни антигени с фузогенна актинтост при оплождането”, 2007-2009г.
    Ръководител: Доц. д-р Маргарита Моллова

    2. Тема: “Експресия и характеристика на матриксни металопротеинази с роля в процесите на сперматогенеза и оплождане, 2008-2009г.
    Ръководител: Доц. Павел Рашев

    3. Тема: “Проучвания върху нивата на антиоксидантни ензими супероксид дисмутаза (SOD) и каталаза (CАТ) във фоликулните течности на инфертилни пациентки и връзката им с резултатите от асистираната репродукция. Връзка между SOD и виталността на човешки гранулоза лутеинни клетки(GLCs)”, 2009-2010г.
    Ръководител: Доц. Мария Д. Иванова

    4. Тема: “Имуно-ендокринна регулация на яйчника”, 2010-2011г.
    Ръководител: Гл.асистент Ивайло Вангелов

    5. Тема: “Регулаторни механизми при лутеинизацията и апоптозата в преовулаторния фоликул”, 2010-2011г.
    Ръководител: Гл.асистент Жулиета Динева

    6. Тема: “Неинвазивен тест върху генетичния потенциал на кумулусни клетки като биомаркери за селекция на овоцити по програма за ин витро оплождане”, 2010-2011г.
    Ръководител: д-р Красимира Тодорова-Хайрабедян

    7. Проект МУ-К1 1306/03 “Идентифициране и характеристика  на сперматозоидни молекули с фузогенна активност при взаимодействието на гаметите и значението им за фертилитета” , 2004-2007г.
    Ръководител- Гл.асистент  Жулиета Динева

    8. Проект Б 1537/2005 “Локални клетъчни и молекулни механизми, участващи в индукцията на имунна толерантност по време на бременността при епителиохориалбен тип плацента”, 2006-2009г.
    Ръководител: Проф. Райна Георгиева, дбн

    9. Проект Б1517/05  Значение на калций-свързващият протеин Секретагогин за хормон-секретиращите невроендокринни клетки”, 2006-2010г.
    Ръководител : Гл.асистент Теодора Данева

    10. Проект Б 1507/2005 „Регулаторни механизми при лутеинизацията  и   апоптозата в   преовулаторния фоликул”, 2005-2009г.
    Ръководител: Доц.Мария Д. Иванова 

    11. Проект МУ-Б/1503/2005 “Характеристика на антигени свързани с овариалния автоимунитет”, 2006-2009г.
    Ръководител: Гл.асистент Ивайло Вангелов

    12. Проект ТКБ-1606 „Локализация и функция на стресови протеини в тестикуларни полови клетки при спонтанна и термоиндуцирана апоптоза”, 2007-2010г.
    Ръководител –Доц. Маргарита Моллова

    13. Проект ДОО2-172/08  “Нова температурно – чуствителна супероксид дисмутаза от антрактически гъби:биотехнологично получаване, химическа характеристика и приложение” – съвместен проект с Институт по микробиология, БАН, 2009-2011г.
    Ръководител от ИБИР: Доц. Маргарита Моллова

    14. Проект ДОО2-92/15.04.2009 “Подготовка на научно-изследователски проекти за участие в седма рамкова програма”, 2009-2010г.
    Ръководител: Доц.  Маргарита Моллова

    15. ПроектДОО2-50/2008 Изграждане на център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве”, към Програма “Развитие на научна инфраструктура”, 2009-2011г.
    Ръководител –Доц.  Маргарита Моллова

    16. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с: Медицински център “РепроБиоМед”, 2010-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

    17. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с: Център по  репродуктивно здраве “ Надежда”, 2010-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

    18. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с: Медицински Център “Репродуктивно здраве “2007-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

    19. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с :Медицински Център „Вяра”, 2007-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

    20. Проект “Проучвания върху генната регулация на  Mas1, ACE2 и ACE в нормална и патологична тъкан от пациенти с рак на гърдата” –сключен с  Частна клиника по гинекология “Проф. Ханс Донат”-Магдебург /партньорска организация по проект на ИБИР към 7Рамкова програма на ЕС/ и Частна Болница “Токуда”-София, 2010-2011г.
    Ръководител: Доц. Павел Рашев

    21. Проект към Call FP7-REGPOT-2009-1 (ReProForce) Повишаване научния капацитет на българския институт Биология и имунология на размножаването, 2009-2013г.
    Координтор на проекта: Доц.  Маргарита Моллова

    22. Проект към Call FP7-PEOPLE-2009-IEF “Влияние на IL-7 иIFNaвърху развитието на nTreg”, между България (ИБИР) и Франция (INSERM), 2011-2013г. 
    Участник от българска страна: Доц. Велислава Терзиева

    23. Участие в Проект: BG051PO001/07/3.3-02/33 финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Eвропейски социален фонд – “Обучение на докторанти в базови изследователски умения-предпоставка за динамична кариера в съответствие  с потребностите на пазара на труда” 2008г. – 2010г.
    Ръководител: Рая Стайкова, Център по наукознание и история на науката.
    Участници от българска страна: докторант Константин Данаилов

    24. Участие в Проект: BG051PO001/07/3.3-02/33 финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Eвропейски социален фонд – “Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката” 2010г.-2011г.
    Ръководител: Рая Стайкова, Център по наукознание и история на науката.
    Участници от българска страна: Силвина Запрянова и Александър Куков

    25. Проект “Роля на селектирани сперматозоидни протеини в оплождането” с Институт по генетика, Чехска академия на науките, 2003-2006г.
    Ръководител от ИБИР: Доц. М. Моллова

    26. Проект “Проучвания върху контролните механизми на диференциацията, лутеинизацията и апоптозата на овариалните клетки” с Полската академия на науките, Ягелонски Университет,Краков, И-т по зоология,  2006-2009г.
    Ръководител от ИБИР: Доц. М. Д. Иванова

    27. Проект “Експресия на гени и протеини  с роля в репродукцията с Институт по биотехнологии, Чехска академия на науките, 2007-2013г.
    Ръководител от ИБИР: Доц. д-р Маргарита Моллова

  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата