• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Публикации

    Обобщен списък на публикационната дейност за последните 5 години

    Научни публикации в България:

    Abadjieva, D., Gospodinova, Ts., Stefanov, Rossen, Kistanova, E.   Morphological evaluation of gilt ovaries in relation to the quality of recovered oocytes. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 18, 3, 209-215, 2015.
    ISSN:1311-1477

    Ст.Околийски, Б.Георгиев   Влиянието на електромагнитните полета и радиочестотната радиация върху репродукцията при хора. Андрология, 24, 1, 15-18, 2015.
    ISSN: 1013-3806

    Г.Йорданова, Д.Абаджиева, Р.Недева  Използване на Spirulina platensis при хранене на селскостопанските животни. Животновъдни науки, 51, 6, 67-72, 2014.
    ISSN: 0514-7441

    Д.Абаджиева   Храната на майката, определя бъдещето на детето. Вестник Технически авангард, бр. 2, стр. 13, 2014

    D.Abadjieva, M.Chervenkov, R.Stefanov, N.Metodiev, E.Kistanova, D.Kacheva, E.Raycheva   Effect of breeding season on the kinematic parameters and morphology of ram’ sperm from synthetic population Bulgarian milk sheep breed. Bulg.J.of Agricultural Sci., 20, 4, 967-972, 2014.
    ISSN 1310-0351

    Д. Качева   75 години Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Бртанов” – мисия за живот. Списание на БАН, 127, 1, 5-9, 2014.
    ISSN: 0007-3989

    Д.Качева   Ембриотехнологии при животните. Списание на БАН, 127, 1, 18-21, 2014.
    ISSN: 0007-3989

    R.Nedeva, G.Jordanova, E.Kistanova, K.Shumkov, B.Georgiev, D.Abadjieva, D.Kacheva, A.Shimkus, A.Shimkine   Effect of theaddition of Spirulina Platensis on the productivity and some blood parameters on growing pigs.  Bulg.J.of Agricultural Sci., 20, 3, 680-684, 2014.
    ISSN 1310-0351

    Р.Стефанов, Б.Георгиев, Д.Качева, П.Таушанова, Г.Ненкова, Н.Методиев, М.Червенков, А.Александрова   Морфофункционални характеристики и липидна пероксидация на сперматозоиди от вида ovisaries. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2012 (отпечатано 2014).

    М.Червенков, Д.Даскалова, И.Кирилова, А.Колев, А.Куков   Изследване на основните спермални параметри на три застрашени от изчезване автохонни породи овце от западна България.   Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2012 (отпечатано 2014).

    M.Chervenkov,T.Ivanova, D.Kacheva, T.Stoeva   Antiviral activity of Melissa officinalis aqueous extract against pseudorabies virus. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 6, 879-884, 2014.
    ISSN: 1310-1331       IF: 0.284

    Д. Чотински, Г. Михайлова, Д. Абаджиева, И. Денев   Ефект па xtract върху липидните компоненти в яйчния жълтък на кокошки носачки. Животновъдни науки, 50, 3, 30-40, 2013.
    ISSN: 0514-7441

    Д. Абаджиева, С. Григорова, Г. Вълчев, Е. Кистанова   Морфометрични параметри на яйчникови структури на зайци, приемали екстракт от Tribulus terrestris. Животновъдни науки, L, 6, 82-87. 2013.
    ISSN 0514-7441

    Д. Абаджиева, С. Григорова, Д. Качева, Е. Кистанова   Характеристика на преантрални фоликули на зайци от породата новозеландска бяла. Животновъдни науки, L, 4-5, 66-72, 2013.
    ISSN 0514-7441

    Ж.Накев, Е.Йорданова, Р.Недева, И.Марчев, Е.Кистанова, А.Шимкус, А.Шимкене, Е.Петров    Влияние на добавката от микроалги spirulina platensis върху кланичните качества и физикохимичния състав на muskulus longissimus dorsi при угоявани прасета. Животновъдни науки, L, 6, 10-15, 2013.
    ISSN 0514-7441

    A.Shimkus, A.Shimkiene, A.Stimbirys, N.Pechiulaitiene, L.B.Zavodnik, E.Kistanova, G.I.Boryaev, M.N.Nevitov, A.V.Ostapchuk   Impact of polyprobiotics on the productivity of broiler chickens. Животновъдни науки, L, 1, 32-39, 2013.
    ISSN 0514-7441

    Р.Стефанов, Е.Кистанова, Н.Методиев, Д.Качева, Е.Райчева, Б.Георгиев, П.Таушанова     Динамика в морфофункционалните параметри на сперматозоиди от коч от породата синтетична популация българска млечна в зависимост от сезона и индивидуалните им характеристики. Аграрни науки, 5, 13, 54-59, 2013.
    ISSN 1313-6577.

    R.Stefanov, D.Abadjieva, M.Chervenkov, E.Kistanova, D.Kacheva, P.Taushanova, B.Georgiev    Enzyme activities and motility of boar spermatozoa during 72-hour low temperature storage. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, 4, 237-242, 2013.
    ISSN 1311-1477 (print); ISSN 1313-3543 (online).

    М.Червеиков, Т.Иванова, Д.Качева, Т.Стоева, Е.Кистанова   Влияние на растителни екстракти с антивирусни свойства върху преживяемостта на свински яйцеклетки. Животновъдни науки, 50, 3, 41-48, 2013.
    ISSN: 0514-7441

    К.Неделков, Н.Тодоров, Б.Георгиев, А.Атанасов   Увеличавае на плодовитта на овцете чрез фокусирано подхранване от 9-ия до 14-ия ден на половия цикъл, синхронизиран чрез ефекта на коча. Животновъдни науки, XLIX, стр.9-20, 2012.
    ISSN: 0514-7441

    B.Georgiev, S.Hayrabedyan, K.Todorova, D.Zasheva, P.Taushanova, D.Kacheva, P.J.Hansen   Sperm proteins as potential markers of boar fertility. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 4, 533-540, 2012.
    ISSN 1310-1331. IF : 0.210

    Г.Йорданова, Р.Недева, Ж.Накев, Е.Кистанова, А.Шимкус, А.Шимкиене   Eфект от добавката на Spirulina platensis на продуктивността, някои кръвни показатели и процента постно месо при угоявани прасета. Животновъдни науки, XLIX, 6, 26-33, 2012.
    ISSN 0514-7441

    Р.Стефанов, Б.Георгиев, Д.Качева, П.Таушанова, М.Червенков, Е.Кистанова Изследване на LDH–Х и мотилитета при сперматозоиди от вида ovis aries.  Животновъдни  науки, XLIX, 6, 50-52, 2012. 
    ISSN 0514-7441

    S.Hayrabedyan, B.Georgiev, D.Kacheva, M.Chervenkov, K.Shumkov, P.Taushanova, E.Kistanova   Flowcytometry as a Method for Advanced Evaluation of Boar Semen. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 4,  541-549, 2012. 
    ISSN 1310-1331. IF : 0.210

    Д.Чотински, Г.Михайлова, Д.Абаджиева, Е.Петков, И.Денев   Използване на полибактериален имуностимулатор (натстим) при отглеждане на кокошки носачки. ІІ. Липидни компоненти на яйчения жълтък. Животновъдни науки, XLVIII, 5, 2011.
    ISSN: 0514-7441

    N.Metodiev, D.Abadjieva, E.Raicheva, E.Kistanova   Study on some parameters of the consecutive ejaculates obtained from rams at various ages. 2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011.
    ISSN: 1314-3085

    Т.Попова, Б.Георгиев, К.Генова, П.Кьосев, Й.Наков   Серологично проучване на разпространението на лептоспирозата сред домашните кучета в София през периода 2009-2010 г. Сборник доклади от научната конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2010, Издателска къща при ЛТУ, София, 2011.
    ISSN: 1313-4337

    Р.Стефанов, К.Лазов, М.Събев, К.Митева, Х.Христев   Виабилитет на спермазоиди от вида ovis aries след сепариране на спермалната плазма. Сборник доклади от научната конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2010, Издателска къща при ЛТУ, София, 2011.
    ISSN: 1313-4337

    R.Stefanov, M.Sabev, K.Miteva   Influence of the enzyme superoxide dismutase isolated from the fungal strain humicola lutea 103 on the content of carbonyl groups in the intracellular proteins upon in vitro cryopreservation of ram sperm. 2nd  Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011.
    ISSN: 1314-3085

    R.Stefanov, M.Sabev, M.Ivanova-Kicheva, A.Kukov, G.Anev, K.Lazov, K.Miteva   Studies on the fertility of sheep after artificial insemination with storied semen in hypothermic conditions. Compt.Rendus Bulg.Acad.Sci., 64, 5, 757-762, 2011.
    ISSN: 1310-1331; IF – 0.219

    М.Червенков, Д.Качева, Б.Георгиев, Е.Кистанова, К.Шумков   Санитарни аспекти на биотехнологията ембриотрансфер при животните – методи за пречистване на ооцити и ембриони. Сборник доклади от научната конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2010, Издателска къща при ЛТУ, София, 2011.
    ISSN: 1313-4337

    Chervenkov M., Shumkov K. Kistanova E. Kacheva D.   Procedures for disinfection of semen used in assisted reproductive techniques in animals. 2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction, Sofia, 24-25 March, 2011.
    ISSN 1314-308

     

    Научни публикации в чужбина:

    Й.Марчев, Н.Павлова, Д.Абаджиева, М.Червенков, В.Младенова, Е.Кистанова   Возможности улучшения возпроизводства аборигенной породы Восточно-Балканская свинья в естественной среде обитания. Междунар.научно-практическая конф. „Современные аспекты воспроизводства сельскохозяйственных животных, Пенза, 15-16.05.2015, стр.3-11, Пенза, 2015.

    E.Kistanova, M.Chervenkov, K.Shumkov, R.Peshev, K.Todorova, S.Hayrabedyan, D.Abadjieva, A.Shimkus, A.Shimkiene   Immunostimulatory Properties of Spirulina platensis against Rabbit Hemorrhagic Disease. Pakistan Veterinary Journal, 35, 3, 379-381,  2015
    ISSN: 0253-8318       IF: 1.392

    R.Stefanov, G.Anev, D.Abadjieva  Effect of different extenders and storage periods on motility and fertility of ram sperm. Mac.Vet.Rev., 38, 1, 85-89, 2015.
    ISSN 1409-7621

    A.Simkiene, A.Simkus, S.Tusas, S.Makauskas, A.Stimbirys, G.Gerulis, E.Kistanova   Microalgae Spirulina platensis on dairy goat production. Wulfenia, 21, 1, 228-233, 2014
    ISSN: 1561-882X      IF: 1.312

    D. Abadjieva, M. Chervenkov, K. Shumkov, A. Shimkus, A. Shimkiene, E. Kistanova   Improving of productive and reproductive performances in rabbits by biologically active feed additives. Biotechnology in Animal Husbandry. Proceedings of the 10lh International Symposium Modem Trends in Livestock Production, Belgrade, Serbia, 2-4 October, 2013, p. 288-298.
    ISBN 978-86-82431-69-5.

    O.M.Kandil, A.S.S.Abdoon, D.Kacheva. B.Georgiev   Effect of In vitro Culture Media on Embryo Developmental Competence and Vitrification Methods in Blastocyst Viability in Buffalo. Global veterinaria, 11,5, 622-629, 2013.
    ISSN 1992-6197.

    R.Stefanov, M.Chervenkov, E.Kistanova, D.Kacheva, B.Georgiev, P.Taushanova, G.Nenkova, A.Aleksandrova    Lipid peroxidation and motility of drake spermatozoa after 24 hours of storag. Proceedings of the 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, Serbia, 2-4 October, 2013,  p.847-853.
    ISBN 978-86-82431-69-5.

    Kandil O.M., A.S.S.Abdoon, D.Kacheva, C.H.Karaivanov, M.S.Fadel, N.A.Hemeida, B.Georgiev, T.I.Maslev, W.M.Ahmed, H.R. Badr   Successful Embryo Transfer in Egyptian Buffaloes. Global Veterinaria, 8, 4, 320- 327, 2012.  
    ISSN 1992-6197.

    R.Stefanov, M.Chervenov, B.Georgiev, D.Kacheva, P.Taushanova, E.Kistanova, M.Sabev   Activity of nadh-tetrazolium reductase in bull semen after cryopreservation in relation to their motility. Book of Proceedings 3rd International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine 2012”,  Skopje, Macedonia, 2-4 September 2012.

    Абаджиева Д. В., Кистанова Е. К.   Возможности стимулирования репродуктивных функций у самок животных (Литературный обзор). Нива Поволжья, 4 (21), 71-75, 2011.
    ISSN 1998-6092

    Абаджиева Д. В., Кистанова Е. К.   Современные аспекты стимулирования репродуктивных функций у самок животных. Образование, наука, прктика: иновационный аспект. Сборник  материалов международной научно-практической конфереции, посвященной 60 летию ФГБОУ ВПО „Пензенская ГСХА”, T. 2, 3-4, 2011.

    D.Abadjieva, K.Shumkov, E.Kistanova, D.Kacheva, B.Georgiev   Opportunities for the improvement of the reproductive performances in female animals. Biotechnology in Animal Husbandry, 27, 3, 365-372, 2011.
    ISSN 1450-9156

    Кравченко Ю., Г.Боряев, Ю.Петрунин, А.Баулин, E.Кистанова   Влияние экдистероидсодержащего сырья животного произхождения (трутневый разплод) на половое поведение крыс-самцов в онтогенезе. Образование, наука, прктика: иновационный аспект. Сборник  материалов международной научно-практической конфереции, посвященной 60 летию ФГБОУ ВПО „Пензенская ГСХА”, T.2, 21-22, 2011.

    R.Stefanov, M.Sabev, M.Ivanova-Kicheva   Protective effect of the antioxidant enzyme on sperm from Bubalus bubalis type after cryoconservation. Biotechnology in Animal Husbandry, 27, 3, 943-949, 2011.
    ISSN: 1450-9156

    Шумков К., Е.Кистанова. Контролирование репродуктивных процессов у овец через гипоталамо-гипофизарно-гонадальную ось. Образование, наука, прктика: иновационный аспект. Сборник  материалов международной научно-практической конфереции, посвященной 60 летию ФГБОУ ВПО „Пензенская ГСХА”, T.2, 6-8, 2011.

    Шумков K., К. Кистанова. Нoвые аспекты контролирования репродуктивных процессов у овец через  гипоталамо-гипофизарно-гонадальную ось. Нива Поволжья, No 2 (19), 2011.
    ISSN: 1998-6092

     

    Архив

     

    Научни публикации в България:

    1. Герзилов В., Б. Георгиев, И. Николов, Д. Качева (2005). Зависимост между ключови ензими и показатели на спермопродукцията при мускусни патоци. В: Научни трудове, АУ Пловдив, 1, 3, 127-130.

    2. Качева Д., М. Петров, Ц. Маслев, Б. Георгиев, О. Кандил, А. Абдун, И. Ралчев, К. Влахов, Ц. Христова, Ж. Колева (2005). Относно репродуктивния потенциал за ембриотрансфер на овце в анестрален сезон. Сб. Научна конференция “10 години Факултет по ветеринарна медицина при Лесотехнически университет (1994-2004) ” , София, 150-155.

    3. М. Петров, Д. Качева, М. Петрова, И. Вангелов, И. Кръстева, Ст. Николов, М. Иванова, 2005. Проучване на фармакологичното действие на екстракти от Artemisia Annua L. Върху фоликулогенезата и овулацията при мишки. Сборник доклади от науч. конфер., ФВМ- ЛТУ, София, стр. 156-162.

    4. Maslev Ts., D. Kacheva, B. Georgiev, O. Kandil, A. Abdun, J. Koleva ( 2006 ). The embryo transplantation like opportunity for utilize of the reproductive potential of the sheep in seasonal anoestrus. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 9, 5, 687-695.

    5. Георгиев Б., Е. Кистанова, Д. Качева, Е. Райчева, Е.Киприотис. Н. Методиев, Б. Григоров (2006). Ултрасонографско проучване на овариална реакция след синхронизация на еструса в размножителния сезон при български местни породи овце. Вет. Мед., год. X, № 3- 4, 46-51.

    6. Качева Д.,О. Кандил (2006). Биотехнологични методи за подобряване продукцията на биволски ембриони in vitro. Сб. Научна конференция ”Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, 174-179.

    7. Rycheva D., D. Nedelchev, T. Ivanova, L. Kozelov, E. Kistanova, G. Dimov,      D.Kacheva, E. Kipriotis, K. Kousenidis, T.Papadopoulos(2006).Study of the performances of the f1 crosses of the bulgarian dairy sheep breeds with the greek Chios dairy breed. I. Milk yield of the first sucking control of the Karakachan and Westbalkanmountain sheep and average daily gain of the purebred lambs and f1 crosses with Chios. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 9, 1, 43-53.

    8. Качева, Д., (2007). Приложение на ембриобиотехнологиите в репродукцията на животните. Животновъдство, бр. 4, стр. 9-11.

    9. Kacheva D., B. Georgiev, J. Koleva, A. Abdoon, O. Kandil (2007). Effect of cryopreservation on mitochondrial activity in buffalo sperm Bubalus bubalis. Proc. of the 8-th World Buffalo Congress, Caserta, October 19-22, 2007, in Ital. J. Anim. Sci., 6, (Suppl.2), 769-771.

    10. Georgiev B., D. Kacheva, Tz. Peeva, E. Kistanova, E. K. Duan, Q.Y. Sun, D. Y. Chen (2007). Cytochemical determination of the mitochondrial specific enzymes in cryopreserved buffalo sperm. J. Mount. Agr. Balkans, 10, 5, 956-964.

    11. Кравченко Ю., Г.Боряев, М.Невитов, А.Остапчук, Е. Кистанова, Д. Качева. Протективен ефект на селенопиран в условията на оксидативния стрес, предизвикан от кадмиевия дихлорид. Сб. доклади от научна конференция в ФВМ, ЛТУ, 23 ноември 2007, София, стр.202-210.

    12.  Dimitrov A., M. Ivanova-Kicheva, D. Daskalova, D. Kacheva, E. Solenkova, (2007). Protective role of separated seminal plasma proteins in in vitro storage of ram spermatozoa. J. Mount. Agr. Balkans, Vol. 10, 5, p. 922-932.

    13. Качева Д., Ц. Маслев, Е-К. Дуан, К-Ю.Сун, Д-Ю Чен, М.Петров, Е.Кистанова, Георгиев Б, Е.Сапунджиев, Ж.Колева, К.Шумков/2007/. Сравнение на възможностите на биотехнологичния метод МОЕТ за отключване на репродуктивния потенциал на овце в ранен и късен стадий на анестрален сезон. Сб. доклади от научна конференция в ФВМ, ЛТУ, 23 ноември 2007, София, стр.195-201.

    14. КистановаE., Д.Качева, Е. Райчева Н. Методиев,Б.Георгиев, Е.Киприотис (2008). Полово развитие на F1 кръстоски на породата Xиос в условията на българия./ Sexual Development of the F1 Chios crosses in the conditions of Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (ISSN: 1311-0489), vol.11, 1, pp.21-30.

    15. Качева, Д.М. Кичева, Е, Кистанова, Ж. Колева, К. Шумков, 2008. Морфологични изследвания върху криоконсервирана сперма от воден бивол Bubalus Bubalis. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременост във ветеринарната медицина”, ЛТУ- София, стр.63-71.

    16. Даскалова Д., М. Иванова-Кичева, Л. Куков, Е. Соленкова, Д. Качева, М. Петров, Т. Маринков, 2008. Роля на фракционирани липопротеини от яйчен жълтък върху мотилитета и преживяемостта на сперматозоиди от коч при съхранение на 4С. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременост във ветеринарната медицина”, ЛТУ- София, стр.154-159.

    17. R. Nedeva, А. Аpostolov, У. Marchev, Е. Кistanova, D. Kacheva, К. Shumkov, G. Borjaev, (2009). Effect of the Injective Application of Selenopyran on the Productivity in Growing Gilts. Bulgarian Journal of Agricultural Science (ISSN: 1310-0351), V.15,№ 6, 604-609.

    18. Kistanova, Е.,Dimitrina Kacheva,Kiril Shumkov, Desislava Abadjieva, Gennadiy Borjaev, Mihail Nevitov, Almantas Shimkus. Effect of biological active substances on the mouse embryo production in vivo. Доклади на Българската академия на науките, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences (ISSN: 1310-1331), Tome 62, No 4, p. 499-506, 2009. IF: 0.204. 

    Научни публикации в чужбина:

    1. Kistanova Е., H. Zlatev, V.Karcheva, A.Kolev /2005/  Effect of plant tribulus terrestris extract on reproductive performances of rams. Biotechnology in Animal husbandry, 21:1-2, pp.55-63.

    2. M.Mollova, M.Ivanova, B.Atanassov, M.Petrov, St. Kyurkchiev (2005). Study of the role of a sperm membrane-associated antigen in canine fertilization. Reproductive Biology, Vol.5, No.3, 331-339.

    3. Kistanova E. /2005/ Improvement of the reproductive performances of rams by the biological active substances - plant extract and probiotic. Biotechnology in Animal husbandry.21:5-6, book 1, pp.68-72

    4. Raicheva Е., E. Kistanova/2005/ Individual laboratory yield of cheese from control day milk of Pleven Blackhead sheep breed. Biotechnology in Animal husbandry, 21:5-6,book 2,pp. 381-385.

    5. M. Mollova, B. Atanassov, R. Nedkova, S. Kyurkchiev (2006). Biochemical and
    immunochemical characterization of boar sperm flagellar protein with role in hyperactivation/capacitation process, Reproductive Biology, Vol.6, No. 1.

    6. Методиев Н., Б. Григоров, Б.Георгиев, Е.Кистанова, Д. Качева, Е.Райчева, (2006).Диагностические возможности ультразвукового метода при исследовании репродуктивных органов овец. Сборник межд. научн. конф. “Актуальные проблемы диагностики, терапии и профилактики болезней животных. 15-16 март, Воронеж , Русия , стp. 91-95.

    7. Kacheva D., O. Kandil, A. Abdoon, T. Maslev, E. Duan, Q. Y. Sun, D. Chen, M. Petrov, E. Kistanova, B. Georgiev, E. Sapundjiev, J. Koleva, K. Shumkov (2007). Comparison of the abilities of biotechnology MOET for unlocking of the ewes reproductive potential in different stages of seasonal anoestrus. 14-th International Conference on Biotechnology in Animal of Reproduction (ICBAR, 2007), Cairo, Egypt, 62-63.

    8. Kandil O., A. Abdoon, D. Kacheva, Ch. Karaivanov, M. Fadel, N. Hameida, B. Georgiev, T. Maslev, W. Ahmed, H. Raffat (2007). The first Egyptian buffalo calf born through non-surgical embryo recovery and transfer. 14-th International Conference on Biotechnology in Animal of Reproduction (ICBAR,2007), Cairo, Egypt, 60-61.

    9. Kravchenko U., G.Borjaev, M. Nevitov, A.Ostapchuk, E.Kistanova /2007/The role of the antioxidant - selenopyran in the stability of the antioxidant system to toxic effec of cadmium chloride. Biotechnology in Animal husbandry, 23:5-6, book 1 pp. 181-191.

    10. Raycheva E., T.Ivanova, E. Kipriotis, E.Kistanova./2007/ The caracteristic of control day milk and its properties in ewes from different breeds in Bulgaria. Biotechnology in Animal husbandry, 23:5-6, book 2 pp.139-144.

    11. Kistanova E., D.Vasileva, B.Grigorov,N.Metodiev./2007/ The morphological and biochemical characteristics of the consecutive ejaculates from Il-de-france rams at various ages. Biotechnology in Animal husbandry, 23:5-6, book 1 pp. pp.301-310

    12. Кистанова Е., Колев А., Златев Х. /2007/ Влияние Трибестана на половое поведение и спермопродуктивность баранов в сезон размножения. Проблемы биологии продуктивных животных, , №2, стр.75-79.

    13. Marchev Y, R. Nedeva, A. Apostolov, E. Kistanova, D. Kacheva, D. Adzhieva, J. Koleva, K. Shumkov, G. Boryaev, M. Nevitov (2008). Effect of Selenopyran treatment on the blood parameters and reproductive system of gilts. International Scientific Conference “The tropical problems of pigs and poultry nutrition. Quality production”. Proc. Intern. Sci. Conference, Kaunas, 78-84.

    14. Kacheva D., E. Kistanova, B. Georgiev, E. Raycheva, N. Metodiev, B. Grigorov, E. Kipriotis (2008). The study of the ovaries’ state in local Bulgarian ewe’s breeds by real-time ultrasonography. Biotechnology in Animal Husbandry (ISSN: 1450-9156), 24,:3-2, 57-65.

    15. Кистанова Е., Д. Качева, Ж. Колева, К. Шумков, Р. Недева, Й. Марчев, А. Аростолов, Д. Аджиева, Г. Боряев, М. Невитов, (2008).Развитие репродуктивной системы и интенсивность роста у ремонтных свиней, получавших селенопиран при выращивании от 30 до 100 кг живого веса. Сборник Международной н-пр. конференции "Образование, наука, практика:инновационный аспект" г. Пенза, Русия, стр. 434-435.

    16. Кистанова Е., Д. Качева, Г. Вылчев, А. Иванов, Ж. Колева, К. Шумков, (2008). Доза-зависимый эффект екстракта Тribulus terrestris l. на фолликулярную активность яичников крольчих новозенландской породы. Сборник Международной н-пр. конференции "Образование, наука, практика: инновационный аспект", г. Пенза, Русия, стр. 432-434.

    17. Боряев Г., Ю. Каравченко., Е. Кистанова., М. Невитов, А. Остапчук /2008/. Устойчивость ферментного звена антиоксидантной системы органов и тканей крыс к токсическому воздействию на этапах онтогенеза. Нива Поволжья, №4 /9/, стр. 68-71.

    18. Kistanova, Е.,Y. Marchev, R. Nedeva,D. Kacheva,K. Shumkov, B. Georgiev, A. Shimkus, (2009). Effect of Spirulina platensis included in the main diet on the boar sperm quality. Biotechnology in Animal Husbandry (ISSN: 1450-9156), 25 (5-6), Book 1, p. 547-557

    Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации

    Книги и брошури

    1. Кънчев Л., Ж. Байчев, Д. Качева. Асистирани репродуктивни технологии в животновъдството. София, изд. „Виденов и син”, 233 стр., 2010.

    Статии

    1. Д. Качева. Трансплантация на ембриони при животни в България. Новости, БАН, Сборник с постижения на учени от БАН, бр. 12, 59, 2005.
    2. Е. Кистанова "Качеството на мъжката сперма спадна драстично" – интервю за българския вестник "Доктор", 28-5 юли, 2010г.

     

  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата