• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Научни постижения

    По-важни научни постижения през последните 10 години

    • Успешно е проведен междупороден трансфер на ембриони на застрашени от изчезване аборигенни български породи животни. Създадена е експериментална криобанка със замразени ембриони от аборигенни национални породи овце, кози и говеда с цел съхраняване на генофонда им.
    • При проследяване токсикодинамията и токсикобиохимията на някои ксенобиотици /нитрати, фосфорорганични съединения и синтетични пиретроиди/ и тяхното влияние върху глутатион-зависимата защитна система в репродуктивните органи еустановено, че тази система е пряко свързана с детоксикацията на ендогенни и екзогенни ксенобиотици и играе важна роля в биотрансформацията на ксенобиотиците и предпазване на клетките от тяхното токсично действие.
    • В изследвания върху токсикобиологията на репродуктивните процеси еустановена намалена активност на ензимите от глутатионовата група (GST, TSH, NP-SH, GSH) в матката и в яйчниците на изследваните животни. Редуцираната активност на тези ензими предизвиква намаляване на защитните функции на клетката спрямо действието на ксенобиотиците.
    • Създаден е лабораторен модел на неоплазменото заболяване Белодробна аденоматоза при овцете /доказана зооноза/ и неговото приложение за имунопрофилактика при овцете и сходни вирусни инфекции при преживните животни и проучвания на белодробния аденокарцином при човек, чиято проява е свързана с упражняване на определени професии в неблагоприятна среда
    • Разработени са методи за санитарна защита и превенция от рисковете за заразяване с някой вирусни патогени на герминалната плазма (ооцити, сперматозоиди, ембриони) при използване на репродуктивни биотехнологии, както и прилагане на ембриотрансплантацията като стратегия за получаване на здраво поколение от ценни породи болни донори.
    • Установено е влиянието на ултраниската температура върху ултраструктурната локализация на калциевия катион при сперматозоиди от коч. Установени са различия в количеството, големината и разпределението на калциевият депозит, които се повлияват от функционално-метаболитното им състояние. Концентрцията на калциевия катионв цитозола се запазва по-ниска от колкото в извънклетъчната среда, в резултат на което се нарушава интрацелуларната му регулация и чуствителността на клетките на студов шок.
    • Установено е, че активността на ензимите LDH, NADH-диафораза, алкална и кисела фосфатаза в сперматозоиди от мускусни патоци са в корелация с качествените им показатели за подвижност и концентрация. Еякулати с висока активност на LDH и NADH-диафораза имат висока оплодителна способност.
    • Чрез биохимично и електронно микроскопско изследване едоказано, че при криоконсервация на говежда семенна течност с разредител GX са налице: значителен процент сперматозоиди с увредена акрозомна мембрана; повишаване активността на алкалната фосфатаза, киселата фосфатаза и LDH; редуциране активността на NADH-диафоразата и глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата. На базата на получените резултати е извършена прогностична преценка за оплодителната способност на криоконсервирана говежда сперма при използване на GX разредител.
    • Извършена е морфофункционална характеристика на сперматозоиди от бивол, получени от различни по възраст донори през различни сезони на годината и след различна продължителност на съхранение и криоконсервация.Установено е, чесперморазредителите Триладил, Трис-фруктозен и Begly редуцират в различна степен активността на NADH-дехидрогеназата, цитохром редуктазата, цитохром оксидазата и LDH на сперматозоидите, съпроводено от загуба на мембранния им интегритет и различни по степен морфологични нарушения, установени електронно микроскопски.
    • Изследван е ефектът на Н2О2 /приложен в различни концентрации/ върху виталитета на сперматозоидите от бивол, коч и нерез. Намерено е, че активността на NADH, NADPH-диафораза и LDH, определени цитохимично и електрофоретично, се повлияват в различна при отделните видове и в зависимост от концентрацията на водородния прекис.
    • Изследван е ефектът на хормонални и нехормонални препарати (контрацептиви) върху репродуктивния апарат и оогенезата при лабораторни и селскостопански животни.
    • Извършени са ехографски изследвания на репродуктивния апарат на овце и биволи през различни сезони. Установени са фоликулярните вълни, които се манифестират в естралния цикъл. Резултатите имат значение при разработване на подходящи схеми на третиране за суперовулация и синхронизация.
    • При морфологични проучвания върху овариалната динамика и фоликулогенезата при биволи и овце са установени различия, които имат значение за ембриотрансплантацията при тези видове животни.
    • Посредством сканираща и трансмисионна микроскопия е изследвана ултраструктурата на мъжките полови клетки на водния бивол ”Българска Мура”, както и на ооцити и ембриони, получени след хормонално третиране за суперовулация. Получените резултати показват морфологични особености на герминалните клетки и ембриони от този животински вид, както и различия в количеството и качеството на ооцитите и ембрионите, получавани за целите на ембриотрансплантацията.
    • Проследено е влиянието на суперовулаторното хормонално третиране върху ооцити и ембриони от овце, кози и биволи и въз основа на получените резултати са изготвени подходящи схеми за третиране на животните за целите на ембриотрансплантацията.
    • Екип от български и египетски учени (ръководител от българска страна- Д.Качева) е извършил успешен трансфер на ембриони и през 2005 и 2006 г. са родени първите малачета трансплантанти в Египет. Резултатите дават основание за продължаване на съвместните научни изследвания върху ебриотрансфера при биволи и разширянате на експериментите за ембриотрансфер при други видове животни /овце и кози/. Провеждат се съвместни експерименти и за предизвикване на близнене при биволи с цел повишаване репродуктивния потенциал на животните.
    • Проучено е развитието в F1 кръстоски на български млечни породи овце с гръцката млечна порода Хиос след прилагане на различни методи и схеми за хормонална синхронизация на еструса на овцете от породата Хиос. Установена е ултрасонографски фоликулярната динамика при овцете, на базата на която е избран най-подходящия момент за осеменяване. Извършена е ранна диагностика на бременността посредством прилагането на ехографски изследвания на осеменените животни. Изследванията имат значение при разработването на подходи за максимално използване на естествените репродуктивни възможности при този вид животни.
    • Установено е, че прилагането на етиленгликол в криопротекторните среди за замразяване на предимплантационни кози ембриони осигурява успешното им дългосрочно съхраняване без нарушения в морфологията и виталитета им, потвърдено от постигнати бременности след ембриотрансплантация.
    • Проведени са опити за междупороден ембриотрансфер на свежи ембриони при овце и кози в анестрален сезон с използването на лапароскопски и ехографски методи.
    • При проучване влиянието на биологично активни вещества с нехормонален произход върху репродуктивнияпотенциал при селскостопански животни, е установен положителен ефект на препарата Трибестан върху спермопродукцията при кочове в размножителния сезон. Добавянето на оптимална доза Трибестан към основната диета за хранене на Новозеландски зайци подобрява овариалната динамика на този животински вид. Изследванията са от значение при търсенето на възможности за получаване на екологично чиста животинска продукция.
  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата