Репродуктивни ОМИКс технологии

Ръководител лаборатория: 

 
Докторанти:
 
Габриел Елмаджиян
Радослав Иванов
Радослав Рангелов
Антонина Господинова
 
НОВОСТИ:
 
 
 

Основни изследователски проблеми

Цел на създаване на новата лаборатория:

Изследване на глобалните промени на геномно, транскриптомно и протеомно ниво, свързани с биологичните процеси в норма и патология на репродуктивната система, и свързаните с нея органи

Задачи:

  1. Изследване на промени в епигенетичната регулация при репродуктивни и онкопроцеси.
  2. Геномни и транскриптомни изследвания – биоинформатичен анализ на данни от дълбоко секвениране, подготовка на библиотеки за секвениране.
  3. Молекулно моделиране и молекулна динамика на лиганд-рецепторни взаимодействия и експериментално валидиране, имащи участие и значение при процеси в репродукцията, имуномодулирането и онкологията.
  4. Методи за екзогенна и геномна експресия на молекули, имащи значение в ембриогенезата, репродуктивната имунология и онкогенезата.
  5. Биомаркери – разработка на нови методи за детекция на фузионни феномени, валидиране на маркери с диагностично приложение

Лабораторни Фотоси:

Научни постижения

  • Разработен е метод за проектиране на синтетични гени, позволяващ директно клониране и еукариотна експресия на много къси пептиди, експресиран е къс пептид, който е патентован от американска компания.
  • Разработен е диагностичен кит, който няма световен аналог, за определяне наличието на функционално навит протеинов продукт на прогностично значим феномен на генна фузия; подаден патент
Красимира Тодорова
Професор, дбн, дб, рък-л секция
Call: ----------
Email: ktodorova@ibir.bas.bg
Андрей Величков
Главен асистент, Доктор
Call: +359 (2) 971 13 95 - вътр. 73
Email: avelichkov@ibir.bas.bg
Антонина Господинова
Асистент, Редовен докторант
Email: a.gospodinova@ibir.bas.bg
Сорен Хайрабедян
професор , дбн, дб
Call: ----------
Email: shayrabedyan@ibir.bas.bg
Илка Цветкова
Асистент
Call: ----------
Email: i.tsvetkova@ibir.bas.bg
Диана Зашева
Доцент, Доктор
Call: ----------
Email: zasheva@ibir.bas.bg
Юлия Мариенко
Асистент, Редовен докторант
Call: ----------
Email: marienko@ibir.bas.bg
Велислава Терзиева
Доцент, Доктор
Call: ----------
Email: vterzieva@ibir.bas.bg
Радостина Цветанкова
Асистент
Call: ----------
Email: r.petkova@ibir.bas.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.