• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Публикации

   • D.Abadjieva, M.Chervenkov, R.Stefanov, N.Metodiev, E.Kistanova, D.Kacheva, E.Raycheva

    Effect of breeding season on the kinematic parameters and morphology of ram’ sperm from synthetic population Bulgarian milk sheep breed. Bulg.J.of Agricultural Sci., 20, 4, 967-972, 2014.
    ISSN 1310-0351

   • М.Иванова

     Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите. Списание на БАН, 127, 1, 14-17, 2014.
    ISSN: 0007-3989

   • Т.Данева, К.Митева, В.Георгиев

    Експресия на RUVBL1 по време на сперматогенезата. Андрология, 23, 1, 7-10, 2014
    ISSN: 1013-3806

   • M.Chervenkov, T.Ivanova, D.Kacheva, T.Stoeva

     Antiviral activity of Melissa officinalis aqueous extract against pseudorabies virus. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 6, 879-884, 2014.
    ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

   • В.Василев, Д.Пупаки, О.Йорданов

    Сравнително проучване степента на токсичност (LD50) на отровата от двата подвида на пепелянката – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis. Екология и бъдеще, 13, 3, 81-89, 2014.
    ISSN: 1312-0751

   • Д. Качева

    75 години Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Бртанов” – мисия за живот. Списание на БАН, 127, 1, 5-9, 2014.
    ISSN: 0007-3989

   • Д.Даскалова, И.Кириловa, Д.Градинарска, К.Лазов, М.Иванова

     Биоконформационни взаимодействия между липопротеини от яйчен жълтък и протеини от семинална плазма и ролята им върху биологичните параметри на сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение на 40 С. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.17, 5, 1087-1103, 2014.
    ISSN: 1311-0489

   • Д.Абаджиева

    Храната на майката, определя бъдещето на детето. Вестник Технически авангард, бр. 2, стр. 13, 2014

   • D.Daskalova, A.Kukov, I.Kirilova, M.Ivanova-Kicheva

    Protein analysis of boar seminal plasma proteins with protective effect during low temperature storage of spermatozoa. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 28, 4, 716-720, 2014.
    ISSN: 1310-2818 IF: 0.300

   • S.A.Yotov, A.S.Atanasov, G.B.Georgiev, J.D.Dineva, N.A.Palova

     Investigation on some biochemical parameters and effect of hormonal treatment in anoestrous dairy cows with cystic ovarian follicle. Asian Pacific J.of Reproduction, 3, 1, 41-45, 2014.
    ISSN: 2305-0500 (Print) ISSN: 2305-0519 (Online)

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата