Процедура по защита на Радостина Петкова Цветанкова

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Радостина Петкова Цветанкова, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН.

Тема на дисертацията: ’’Влияние на специфични микроРНКи в туморна патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия и вродена имунна сигнализация“.

Научeн ръководител: проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 122/28.11.2023 г.

Ход на процедурата:

Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 122/28.11.2023 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 123/29.11.2023 г.):

Външни членове:

Проф. Радостина Александрова, дб – ИЕМПАМ-БАН
Проф. Христо Гагов, дб – БФ, СУ
Доц. Анастас Пашов, дм – ИМб-БАН

Вътрешни членове:

Проф. д-р Стефан Лолов, дмн
Доц. Диана Зашева, дб

Резервни членове:

Доц. Георги Николаев Георгиев, дб – БФ, СУ
Доц. Милена Мурджева, дб – ИБИР-БАН.

Автореферат – тук

Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. д-р Стефан Лолов, дмн – тук-БГ и тук-ENG
Проф. Радостина Александрова, дб – тук-БГ и тук-ENG

– Становища:

Проф. Христо Гагов, дб – БФ, СУ – тук-БГ и тук-ENG
Доц. Анастас Пашов, дм – тук-БГ и тук-ENG
Доц. Диана Зашева, дб – тук-БГ и тук-ENG

 

Защитата ще бъде 20.02.2024 г. (вторник) от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБИР-БАН.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.