Процедура по защита на Илка Цветкова-Иванова

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Илка Цветанова Цветкова-Иванова, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН.

Тема на дисертацията: ’’Изследване на механизмите на клетъчна смърт и ролята на ефектора Gasdermin D при индукция на инфламазомата NLRP3. Значение за нарушение на мъжкия фертелитет“.

Научeн ръководител: проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 122/28.11.2023 г.

Ход на процедурата:

Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 122/28.11.2023 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 124/29.11.2023 г.):

Външни членове:

Проф. Росица Конакчиева, дбн – БФ, СУ;
Акад. Румен Панков, дбн – БФ, СУ;
Акад. Богдан Петрунов, дмн – НЦЗПБ.

Вътрешни членове:

Проф. Пламен Тодоров, дбн;
Доц. д-р Велислава Терзиева, дм.

Резервни членове:

Доц. Йордана Тодорова, дб – ИМб, БАН;
Доц. Диана Зашева, дб – ИБИР-БАН.

Автореферат – тук

Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. Пламен Тодоров, дбн – тук-БГ и тук-ENG
Проф. Росица Конакчиева, дбн – тук-БГ и тук-ENG

– Становища:

Акад. Румен Панков, дбн – тук-БГ и тук-ENG
Акад. Богдан Петрунов, дмн – тук-БГ и тук-ENG
Доц. д-р Велислава Терзиева, дм – тук-БГ и тук-ENG

 

Защитата ще бъде 27.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч., в Заседателната зала на ИБИР-БАН.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.