Процедура по защита на Елина Димитрова Васева

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалностш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, Професионално направление: ш. 6.3 – „Животновъдство”, Област на висше образование: 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ от Елина Димитрова Васева, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН.

Тема на дисертацията: ’’Влияние на метилационния статус върху гени, свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите на вроден имунитет“.

Научeн ръководител: проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 122/28.11.2023 г.

Ход на процедурата:

Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 122/28.11.2023 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 122/29.11.2023 г.):

Външни членове:

Чл. кор. проф. Нина Атанасова, дбн – ИЕМПАМ-БАН
Проф. Васко Герзилов, дм – АУ-Пловдив
Доц. Милена Божилова, дм – ИЖН-Костинброд

Вътрешни членове:

Проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн
Доц. Десислава Абаджиева, дб

Резервни членове:

Доц. Никола Методиев, дм – ИЖН-Костиндрод
Доц. Деница Даскалова, дб – ИБИР-БАН

Автореферат – тук

Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Доц. Десислава Абаджиева, дб – тук
Чл. кор. проф. Нина Атанасова, дбн – тук

– Становища:

Проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн – тук
Проф. Васко Герзилов, дм – тук
Доц. Милена Божилова, дм – тук

 

Защитата ще бъде на 13.02.2024 г. от 14:30 ч. в административната сграда на ИБИР-БАН.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.