Процедура по защита на Диана Георгиева Манчорова

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Диана Георгиева Манчорова, редовен докторант към секция „Имунобиология на размножаването“, ИБИР – БАН.

Тема на дисертацията: “Проучване върху механизмите за контрол на γδT–клетъчната цитотоксичност на майчино-феталната граница по време на имплантацията и ранната бременност при жената“.

Научeн ръководител: доц. д-р Таня Димова, дб

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 126/23.04.2024 г.

Ход на процедурата:

Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 126/23.04.2024 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 34/24.04.2024 г.):

Външни членове:

Проф. д-р Анастасия Михайлова,дмн – Университетска болница „Александровска“
Доц. Николина Михайлова,дб – Институт по микробиология – БАН;
Проф. д-р Марта Николова,дмн

Вътрешни членове:

Доц. Цветелина Орешкова, дб;
Доц. Таня Милачич, дб

Резервни членове:

Доц. Анастас Пашов, дб – Институт по микробиология – БАН;
Доц. Милена Мурджева, дб – ИБИР-БАН.

 

Автореферат – тук

 

Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. д-р Анастасия Михайлова,дмн
Доц. Таня Милачич,дб

– Становища:

Доц. Николина Михайлова,дб
Проф. д-р Марта Николова,дмн
Доц. Цветелина Орешкова, дб

 

Защитата ще се проведе на 11.06.2024 г. (вторник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИБИР-БАН, ет. 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 73, София.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.